Ληξιαρχείο

Δήλωση Γέννησης

 • Ιατρικό Πιστοποιητικό γέννησης (κλινικής ή νοσοκομείου).
 • Αστυνομικές ταυτότητες των γονέων, οι οποίοι είναι και οι μόνοι που μπορούν να δηλώσουν τη γέννηση.
 • Πράξη Προσδιορισμού Επωνύμου του αβάπτιστου τέκνου.
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Για την δήλωση υπάρχει προθεσμία 10 ημερών. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιβάλλεται πρόστιμο. Το ποσό του προστίμου καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και αυξάνεται ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης.

Σημείωση: Η δήλωση γέννησης πραγματοποιείται στο Δήμο μόνο στην περίπτωση που η γέννηση πραγματοποιήθηκε κατ΄ οίκον ή σε Μαιευτήριο Κλινικής ή Νοσοκομείου εντός των διοικητικών του ορίων. Σε αντίθετη περίπτωση το τέκνο δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου, στα όρια του οποίου έγινε  η γέννηση.

Δήλωση Βάπτισης

 • Η δήλωση τέλεσης βάπτισης του ιερέα.
 • Ταυτότητα του ατόμου που κάνει τη δήλωση.

Η δήλωση μπορεί να γίνει από τους γονείς, παππού, γιαγιά ή νονό. Για τη δήλωση υπάρχει προθεσμία 90 ημερών. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιβάλλεται πρόστιμο. Το ποσό του προστίμου καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και αυξάνεται ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης.

Δήλωση Γάμου

 • Η δήλωση τέλεσης γάμου από τον ιερέα ή δήμαρχο.
 • Αστυνομικές ταυτότητες του ζεύγους.

Ο γάμος δηλώνεται από το ζεύγος ή τρίτο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Για την δήλωση υπάρχει προθεσμία 40 ημερών. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιβάλλεται πρόστιμο. Το ποσό του προστίμου καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και αυξάνεται ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης.

Δήλωση Διαζυγίου

 • Απόφαση δικαστηρίου.
 • Διαζευκτήριο Ιεράς Μητρόπολης (Εάν ο γάμος είναι θρησκευτικός).
 • Πιστοποιητικά τελεσιδικίας από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου.
 • Έκθεση παραίτησης από τα ένδικα μέσα.

Δικαίωμα να δηλώσουν τη λύση του γάμου έχουν τα δύο μέλη του διαζυγίου, ή τρίτος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή δικηγόρο. Σε περίπτωση που ο γάμος έχει τελεστεί σε άλλο νομό και ο δηλών είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Θέρμης τότε υπάρχει η δυνατότητα να κατατεθεί η δήλωση διαζυγίου στο Ληξιαρχείο Θέρμης το οποίο θα μεριμνήσει για την παραπέρα διευθέτηση της υπόθεσης.
Σε περίπτωση καθυστέρησης επιβάλλεται πρόστιμο. Το ποσό του προστίμου καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και αυξάνεται ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης.

Δήλωση Θανάτου

 • Το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου συμπληρωμένο.
 • Ταυτότητα θανόντος.
 • Ταυτότητα του ατόμου που δηλώνει το θάνατο.

Για την δήλωση υπάρχει προθεσμία 24 ωρών. Σε περίπτωση αργιών η άδεια ταφής βγαίνει από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου.

Ιερολόγηση – Δήλωση Γάμου

Σε περίπτωση που τελέσθηκε Θρησκευτικός Γάμος ενώ έχει προηγηθεί Πολιτικός Γάμος χρειάζεται:

 • Κατάθεση της δήλωσης τέλεσης γάμου του Ιερέα στο Ληξιαρχείο Θέρμης

Πράξη Υιοθεσίας

Λόγω της ποικιλίας των περιπτώσεων στις πράξεις υιοθεσίας ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απευθύνεται για πληροφορίες στο Ληξιαρχείο Θέρμης.

 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.
 • Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Αρχική Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του παιδιού (αρχική).
 • Απόφαση δικαστηρίου.
 • Έκδοση Επίδοσης.
 • Πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικείου.
 • Ταυτότητες Γονέων

Ληξιαρχείο Δήμου Θέρμης
Πληροφορίες: τηλ. . 2313-300780,2313-300700

Αλλοδαποί

Έκδοση ‘Aδειας Γάμου Αλλοδαπών που είναι κάτοικοι Εξωτερικού και παντρεύονται στην Ελλάδα

 • Πιστοποιητικό Γέννησης, μεταφρασμένο και επικυρωμένο (όπως στην παραπάνω αναφερόμενη περίπτωση).
 • Φωτοτυπία του Διαβατηρίου επικυρωμένη από Έλληνα δικηγόρο.
 • Άδεια Γάμου από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, μεταφρασμένη και επικυρωμένη (κατά τα όσα αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση).
 • Νόμιμη παραμονή στη χώρα.

Έκδοση ‘Aδειας Γάμου Αλλοδαπών που είναι κάτοικοι της Ελλάδας και παντρεύονται στην Ελλάδα

 • Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας του ή την οικεία προξενική αρχή στην Ελλάδα περί του ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός (μεταφρασμένη ή επικυρωμένη).
 • Αποδεικτικό στοιχείο της νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα (Άδεια Παραμονής, Πράσινη Κάρτα, Βίζα κ.λ.π.)
 • Πιστοποιητικό Γέννησης μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
 • Φωτοτυπία Διαβατηρίου επικυρωμένη από δικηγόρο.
 • Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, το Διαζευκτήριο μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
 • Σε περίπτωση χηρείας, Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου μεταφρασμένη και επικυρωμένη.
 • Γνωστοποίηση Γάμου σε ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας στην υπηρεσία μας, όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας η Θεσσαλονίκη.
 • Παράβολο χαρτοσήμου 15 € από Δ.Ο.Υ.

Η άδεια γάμου εκδίδεται σε 7 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.
Τα ξενόγλωσσα κείμενα πρέπει να είναι σφραγισμένα με σφραγίδα της Χάγης «APPOSTILE» για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης. Για τα υπόλοιπα κράτη, αντί της σφραγίδας της Χάγης, απαιτείται θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο κείμενο, από το ελληνικό προξενείο στην χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή από το Προξενείο της ίδιας χώρας στην Ελλάδα και εν συνεχεία από το Υπουργείο Εξωτερικών (Τμήμα Διεθνών Σχέσεων) που στεγάζεται στο Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης.
Η επίσημη μετάφραση των ξένων κειμένων στα Ελληνικά, να είναι θεωρημένη είτε από το Ελληνικό Προξενείο στη χώρα έκδοσης, είτε από Έλληνα δικηγόρο.

Καθορισμός Ιθαγένειας με τη Διαδικασία της Υιοθεσίας

 • Καθορισμός Ιθαγένειας με τη διαδικασία της υιοθεσίας
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με Ν.Δ. 610/70.
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης. Η αρχική με φυσικούς γονείς.
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου θετών γονέων.
 • Πιστοποιητικό Γέννησης ή Οικογενειακής κατάστασης φυσικών γονέων (επικυρωμένο).
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης θετών γονέων.
 • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων θετού πατέρα.
 • Δικαστική Απόφαση ξένου δικαστηρίου.
 • Έκθεση Επίδοσης.
 • Πιστοποιητικό Τελεσιδικίας.
 • Διαβατήρια φυσικών γονέων (επικυρωμένα).
 • Πιστοποιητικό Γέννησης, Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.

Εξελληνισμοί Αλλοδαπών

 • Αίτηση
 • Πιστοποιητικά Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων για όλα τα άρρενα μέλη  Αντίγραφο Απόφασης Καθορισμού Ιθαγένειας για όλα τα μέλη της οικογένειας.

Κτήση Υπηκοότητας – Καθορισμός Ιθαγένειας Ομογενών με γονείς που έχουν εγγραφή σε Δημοτολόγιο ή Μητρώο Αρρένων

Στην περίπτωση Ομογενών – Ελλήνων του Εξωτερικού των οποίων οι γονείς είναι γραμμένοι σε Δημοτολόγιο Δήμου ή Κοινότητας ή σε Μητρώο Αρρένων τότε αυτοί οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται στην Περιφέρεια.

Πολιτογράφηση Αλλοδαπών

 • Αίτηση
 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες
 • 2 μάρτυρες ελληνικής καταγωγής με τις ταυτότητες τους
 • §  φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου επικυρωμένα από δικηγόρο ή από το Υπουργείο Εξωτερικών. Στην περίπτωση διαβατηρίων που δεν είναι γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες απαιτείται μετάφραση από την ειδική υπηρεσία του Υπουργείου εξωτερικών ή από δικηγόρο.
 • Άδεια παραμονής ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο νόμιμης παραμονής στη Χώρα (που να μην έχει λήξει) και απλή φωτοτυπία του.
 • Πιστοποιητικό γέννησης ή βάπτισης. Το ξενόγλωσσο κείμενο να είναι σφραγισμένο με σφραγίδα Χάγης (Apostille) – για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης. Για τα υπόλοιπα κράτη, αντί της σφραγίδας της Χάγης, να υπάρχει θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο πιστοποιητικό από το Ελληνικό Προξενείο της χώρας έκδοσης ή από το προξενείο της χώρας προσέλευσης στην Ελλάδα και εν συνεχεία από το Υπουργείο Εξωτερικών (Τμήμα Διεθνών Σχέσεων), που στεγάζεται στο Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης. Η επίσημη μετάφραση του κειμένου γίνεται μόνο από την υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από δικηγόρο.
 • Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους, επικυρωμένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για όσους είναι έγγαμοι με Έλληνα ή με Ελληνίδα).

Δημοτολόγιο

Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

Η ιδιότητα του μονίμου κατοίκου βεβαιώνεται από τον δήμαρχο κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.3 του ν.3242/04 .

δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη Δήλωση
 • Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας
 • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή απόδειξη λογαριασμού ΔΕΚΟ ή αντίγραφο εκκαθαριστικού της αρμοδίας ΔΟΥ ή κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, από τα οποία προκύπτει η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας

Μεταδημότευση Αγάμων

 • Πιστοποιητικό γέννησης για μεταδημότευση από τον Δήμο ή την Κοινότητα που είναι γραμμένος ο ενδιαφερόμενος.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για δύο τουλάχιστον χρόνια που αποδεικνύεται με την κατάθεση λογαριασμών της ΔΕΗ ή του ΟΤΕ ή της ΕΥΑΘ ή την προσκόμιση Εκκαθαριστικού σημειώματος της ΔΥΟ. Η μόνιμη κατοικία μπορεί να αποδειχθεί με βεβαίωση της δημοτικής αστυνομίας ύστερα από έρευνα.

Μεταδημότευση Οικογένειας

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση από τον Δήμο ή την Κοινότητα που είναι γραμμένη η οικογένεια.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για δύο τουλάχιστον χρόνια που αποδεικνύεται με την κατάθεση λογαριασμών της ΔΕΗ ή του ΟΤΕ ή της ΕΥΑΘ ή την προσκόμιση Εκκαθαριστικού σημειώματος της ΔΥΟ. Η μόνιμη κατοικία μπορεί να αποδειχθεί με βεβαίωση της δημοτικής αστυνομίας ύστερα από έρευνα.

Μεταδημότευση Διαζευγμένων

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση από τον Δήμο ή την Κοινότητα που είναι γραμμένος ο ενδιαφερόμενος.
 • Το πιστοποιητικό θα πρέπει να περιέχει στοιχεία του πρώην συζύγου, του α΄ γάμου, διαζευκτηρίου, απόφαση πρωτοδικείου για την λύση του γάμου και στοιχεία των παιδιών αν υπάρχουν.
 • Επιπλέον αν ο ενδιαφερόμενος είναι γυναίκα, θα πρέπει να αναφέρονται και στοιχεία επιμέλειας των παιδιών, δηλαδή ιδιωτικό συμφωνητικό και πρακτικό Πρωτοδικείου.

Οικογενειακή Μερίδα

 • Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση από το Δήμο ή την Κοινότητα που είναι γραμμένος ο ενδιαφερόμενος.
  Για τους έγγαμους να αναγράφονται ληξιαρχικά στοιχεία γάμου, εάν όχι τότε προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη γάμου.
 • Δύο αποδείξεις που να αποδεικνύουν τη διετή κατοικία στο Δήμο – μία του έτους που διανύουμε και μια της προηγούμενης διετίας από Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Ο.Υ.Θ. ή Εκκαθαριστικό Εφορίας (Δεν απαιτείται εάν ο ένας από τους δύο είναι Δημότης του Δήμου).
 • Μια υπεύθυνη δήλωση για κάθε ενήλικο μέλος. (Δηλώνεται  η μόνιμη κατοικία στον δήμο τα 2 τελευταία χρόνια).

Για τον διαζευγμένο ετεροδημότη επιπλέον απαιτείται:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης όπου θα φαίνεται το διαζύγιο.

Εάν ένα από τα δύο μέλη της οικογένειας είναι δημότης του Δήμου τότε για το άλλο μέλος (που δεν είναι δημότης) της οικογενείας απαιτούνται:

 • Πιστοποιητικό Ενδεικτικής Εγγραφής
 • Πιστοποιητικό γέννησης για μεταδημότευση εφ΄ όσον επιθυμεί να γίνει δημότης Θέρμης. Εφόσον δεν επιθυμεί να γίνει δημότης Θέρμης θα προσκομίσει πιστοποιητικό γέννησης για ενδεικτική εγγραφή.

Εάν ένα από τα δύο μέλη της οικογένειας είναι αλλοδαπός απαιτείται:

 • Πιστοποιητικό Γέννησης ή Οικογενειακής Κατάστασης (Επίσημα Μεταφρασμένο στα Ελληνικά) της χώρας προέλευσής του.

Για τους Έλληνες του Εξωτερικού που έχουν διαζευχθεί θα πρέπει να δηλώθεί το διαζύγιο στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών όπου έχει δηλωθεί και ο γάμος.

Έκδοση Αδείας Πολιτικού Γάμου για Έλληνες

 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (να συνοδεύονται ΚΑΙ με τις φωτοτυπίες τους).
 • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης.  Εάν δεν έχει συνταχθεί ληξιαρχική πράξη  γέννησης ή έχουν καταστραφεί τα αρχεία, προσκομίζεται πιστοποιητικό εγγραφής στο Δημοτολόγιο του Δήμου ή της Κοινότητας.
 • Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών, για την άδεια του γάμου.
 • Δήλωση του  άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (δίδεται από το δήμο)
 • Δημοσίευση εφημερίδας (γνωστοποίηση γάμου σε  ημερήσια εφημερίδα του Νομού Θεσσαλονίκης και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας στην Υπηρεσία μας όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας η Θέρμη).
 • Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη του Γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο και η απόφαση του Δικαστηρίου. Σε περίπτωση χηρείας προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη θανάτου. Εάν ο προηγούμενος γάμος ήταν θρησκευτικός απαιτείται και το διαζευκτήριο από την Ιερά Μητρόπολη Τέλεσης.
 • Παράβολα  χαρτοσήμου 15€ (από τα Κ.Ε.Π.)
 • Αποδεικτικό κατοικίας στον Δήμο Θέρμης (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΠ)

Σημείωση : H άδεια γάμου εκδίδεται σε 7 ημέρες

* Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν. 3242/2004 και Ν. 3448/2006 «περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης» εφ’όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).   * Για δημότες του Δήμου Θέρμης που είναι κάτοικοι εξωτερικού οι άδειες γάμου εκδίδονται   από  το Δήμο μας. Τα δικαιολογητικά παραμένουν ίδια με τα παραπάνω, ενώ την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση παραλαμβάνουν, συμπηρώνουν και υπογράφουν οι ενδιαφερόμενοι στο πλησιέστερο Ελληνικό Προξενείο της κατοικίας τους. Η αίτηση και η υπέυθυνη δήλωση αποστέλλονται σε εξουσιοδοτημένο άτομο για τις παραπάνω ενέργειες.