Το Τμήμα Κτιριακών Έργων & Υπαίθριων Χώρων έχει ως αρμοδιότητα την μελέτη κτιριακών έργων (κατασκευή, διακόσμηση και εξοπλισμός) καθώς και την μελέτη των έργων διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του Δήμου σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον εύρος της δικαιοδοσίας των δήμων  (π.χ. πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, τεχνικά έργα προστασίας περιβάλλοντος στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η αποκατάσταση τυχόν λειτουργού εντός εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θέρμης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, κλπ). Συγκεκριμένα το Τμήμα:

  • Μεριμνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών για την υλοποίηση των έργων του Τμήματος (εκπόνηση με προσωπικό του Τμήματος ή με ανάθεση σε τρίτους). Μεριμνά για την καλή εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης και επιβλέπει την καλή εκπόνηση των μελετών.
  • Μεριμνά για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ σε όλους τους δημοτικούς χώρους και κτίρια.
  • Μεριμνά για τον τεχνικό εξοπλισμό του τμήματος.
  • Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές για προμήθειες υλικών για τις ανάγκες του τμήματος και τις αποστέλλει στο γραφείο προμηθειών για την περαιτέρω διαδικασία.
  • Εισηγείται την μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου και επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του τμήματος. Μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων και των μελετών.
  • Διενεργεί επιμετρήσεις εργασιών και ελέγχει τις πιστοποιήσεις των εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους.
  • Διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, καθώς και η ποιότητα  των προϊόντων τσιμέντου
  • Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελεί  και αντίστοιχα αρχεία μελετών και σχεδίων  (φάκελοι έργων) στοιχεία χρηματοδοτήσεων, εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του τμήματος.
  • Ενημερώνει την Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για την πρόοδο υλοποίησης των έργων του τμήματος.
  • Συνεργάζεται με το Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας και παραδίδει μετά την παραλαβή κάθε έργου τα αναγκαία σχέδια και στοιχεία καθώς και το φάκελο ΦΑΥ του έργου για την συντήρηση.

τηλ. επικοινωνίας:2310.483401

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο