Παρακάτω περιγράφεται το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Έργων Σηματοδότησης & Εγκαταστάσεων, συγκεκριμένα:

Οι Αρμοδιότητες σε θέματα ηλεκτρομηχανολογικών έργων και σηματοδότησης  είναι οι παρακάτω και αφορούν το αντικείμενο της μελέτης και εκτέλεσης έργων, ήτοι:

 • Στην επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαίθρων χώρων του Δήμου καθώς και του φωτισμού και την ανάδειξη των Δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.
 • Στην επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης για την ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου.
 • Στην συντήρηση, επισκευή ή βελτίωση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Επίσης το Τμήμα:

 • Μεριμνά για την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Δήμου.
 • Μεριμνά για την ονομασία οδών, πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων, αρίθμηση κτισμάτων κ.λ.π.
 • Εγκαθιστά σε συνεργασία με το Τμήμα Συντήρησης & Αυτεπιστασίας κάθε είδους πληροφοριακές πινακίδες στην περιοχή του Δήμου (πινακίδες ονομασίας οδών και πλατειών, αρίθμησης κτιρίων, παροχής πληροφοριών σε οδηγούς και διερχόμενους, πινακίδες στάσεων συγκοινωνιακών μέσων κλπ).
 • Έχει την ευθύνη για τις εργασίες απομάκρυνσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων σε συνεργασία με το Τμήμα Συντήρησης & Αυτεπιστασίας και με τη Δημοτική Αστυνομία.
 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα ανωτέρω θέματα και ετοιμάζει χάρτες που τους παραδίδει στο τμήμα συντήρησης για την εφαρμογή.
 • Επιβλέπει την καλή εκτέλεση των μελετών.
 • Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του τμήματος, διενεργεί επιμετρήσεις εργασιών και ελέγχει τις πιστοποιήσεις.
 • Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές για προμήθειες υλικών (συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών προδιαγραφών για τις πινακίδες)  που χρειάζεται και τις αποστέλλει στο τμήμα προμηθειών,
 • Συγκροτεί, οργανώνει τα σχετικά συνεργεία του τμήματος του Δήμου.
 • Συγκροτεί, οργανώνει συνεργεία άμεσου επέμβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών αρμοδιότητας του τμήματος.
 • Προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό κ.λ.π. και εισηγείται την μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου.
 • Μεριμνά για το σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτων και γενικά του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το τμήμα.
 • Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελεί (αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισμού, στοιχεία κόστους κλπ.) αντίστοιχα αρχεία μελετών και σχεδίου (φάκελοι έργων), στοιχεία χρηματοδοτήσεων. Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του τμήματος.
 • Διατηρεί αποθήκη υλικών και εξοπλισμού. Έχει την ευθύνη της αποθήκης και φύλαξης των υλικών και εξοπλισμού των μηχανημάτων του Δήμου που χρησιμοποιούνται στα έργα του. Παραλαμβάνει με πρωτόκολλο τα υλικά από τις επιτροπές προμηθειών και τον εξοπλισμό και τα παραδίδει στους υπεύθυνους εκδίδοντας αντίστοιχο δελτίο εισαγωγής και εξαγωγής.
 • Ενημερώνει την Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για την πρόοδο υλοποίησης των έργων του τμήματος.

Οι Αρμοδιότητες  σε θέματα εγκαταστάσεων και αδειών μεταφορών είναι οι παρακάτω και αφορούν το αντικείμενο της μελέτης και εκτέλεσης έργων του Τμήματος, ήτοι:

 • Ρυθμίζει κάθε θέμα το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και στη χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.
 • Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων και ελέγχει τη λειτουργία τους.
 • Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.
 • Μεριμνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελμάτων στον τομέα των μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό:
 • Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος τεχνικών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
 • Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων.
 • Χορηγεί ανανεώνει, ανακαλεί και αφαιρεί τις άδειες εκγυμναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
 • Εκδίδει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων και διενεργεί επιθεωρήσεις και ηλεκτρολογικούς ελέγχους.
 • Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση  Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίου ( ΚΕΚ) και παρακολουθεί και ελέγχει τα Κέντρα Ελέγχου Καυσαερίου.
 • Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστημάτων περιορισμού ταχυτήτων.
 • Θεωρεί τις Κάρτες Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόμενων οχημάτων.

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο