Το Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Διεκπεραίωσης της Τ.Υ. έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τα Τμήματα της. Ενδεικτικές αρμοδιότητες του Γραφείου είναι η τήρηση πρωτοκόλλου εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, η χρέωση, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση της αλληλογραφίας, η ανάρτηση εγγράφων στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ιστοσελίδα του Δήμου), η αναπαραγωγή εγγράφων και η πληροφόρηση των πολιτών. Στο Γραφείο τηρούνται αρχεία που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό της Διεύθυνσης (π.χ. καταστάσεις προσωπικού, αρχείο αδειών κλπ) καθώς επίσης και αρχείο των τεχνικών μέσων της Διεύθυνσης. Στις αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνεται και η επιμέλεια της συγκρότησης παραλαβής των έργων και των εργασιών σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν η σχετική νομοθεσία.
  • Το Γραφείο είναι αρμόδιο για την τήρηση πάσης φύσεων αρχείων που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία της Διεύθυνσης (π.χ. αρχείο μελετών, έργων, κοστολογικά αρχεία, αρχείο σχεδίων, αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήσεων, νομοθεσίας και νομολογιών). Επίσης το γραφείο είναι αρμόδιο για την τήρηση τεχνικής βιβλιοθήκης και αρχείου τεχνικής νομοθεσίας.
  • Το Γραφείο συνεργάζεται με το Γραφείο Διαφάνειας για την διασφάλιση της ενημέρωσης των πολιτών για όλα τα θέματα που αφορούν στη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών καθώς επίσης λειτουργεί επικουρικά και συμπληρωματικά προς όλες τις υπηρεσίες του Δήμου με στόχο την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

τηλ. επικοινωνίας: 2310.483400

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο