Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μία φιλόδοξη πρωτοβουλία που εμπλέκει Ευρωπαϊκά αστικά κέντρα και πόλεις στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής . Οι Δήμαρχοι που υπογράφουν το σύμφωνο δεσμεύονται να υπερβούν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για το έτος 2020, μειώνοντας τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα (CO2)στην επικράτεια τους τουλάχιστον κατά 20{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}. Για να το πετύχουν αυτό αναπτύσσουν Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο (Βιώσιμη ) Ενέργεια (ΣΔΑΕ), εφαρμόζουν δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο Δήμος Θέρμης έχοντας μέχρι τώρα επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας συμμετέχει στο Σύμφωνο των Δήμαρχων  (υπ. αριθμ.110/2009 απόφαση του ΔΣ Θέρμης) .

Στο πλαίσιο αυτό έχει αναλάβει να υλοποιήσει μια σειρά από δεσμεύσεις με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 συνεισφέροντας στην προσπάθεια  αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής . Ο Δήμος Θέρμης είναι ο πρώτος από την Βόρειο  Ελλάδα και ένας από τους πρώτους 16 στο σύνολο της επικράτειας  που έχει καταρτίσει σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια εκφράζοντας τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής του  για τα επόμενα χρόνια .

Η επίσημη δέσμευση των υπογραφόντων μεταφράζεται σε απτά μέτρα και έργα. Οι υπογράφουσες πόλεις δέχονται να υποβάλλουν εκθέσεις και να παρακολουθούνται σε σχέση με το πώς υλοποιούν τα Σχέδια Δράσης. Επίσης, αποδέχονται ότι η συμμετοχή τους στο Σύμφωνο θα λήξει σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Επιπλέον, οι πόλεις δεσμεύονται ότι θα διαθέσουν επαρκές ανθρώπινο δυναμικό, κινητοποιώντας το κοινωνικό σύνολο στις γεωγραφικές περιοχές τους, ώστε να λάβει μέρος στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης, περιλαμβανομένης της οργάνωσης τοπικών ημερών «ενέργειας» και της δικτύωσης με άλλες πόλεις.

Ο Δήμος Θέρμης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας  του «Συμφώνου των Δημάρχων» στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην υλοποίηση εφαρμογών ΑΠΕ στον Δήμο. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, ο Δήμος, με την απόφαση 286/2010 του Δημοτικού Συμβουλίου., ανέθεσε στην Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε./ Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Κεντρικής Μακεδονίας, την εργασία «Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ενεργειακών Επιθεωρήσεων των κτιρίων του Δήμου Θέρμης».

Η πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Δημάρχων», για την υποστήριξη των δήμων ανάπτυξε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία για την δημιουργία των ΣΔΑΕ και κάλεσε όλους του δήμους να ακολουθήσουν τα συγκεκριμένα πρότυπα.

Το «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» ΣΔΑΕ, όπως προσδιορίζεται από το «Σύμφωνο των Δημάρχων» περιλαμβάνει τρία βασικά μέρη, τα οποία αφορούν στα εξής:

1.       Μακροπρόθεσμο όραμα και συνολική στρατηγική – όπου καθορίζεται ο προβλεπόμενος συνολικός στόχος για τις εκπομπές CO2, ποιες είναι οι βασικές ενέργειες για την επίτευξη του σκοπού αυτού, ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις το προσωπικό και οι οικονομικοί πόροι που θα διατεθούν, οι υποστηρικτικές δομές, η ευαισθητοποίηση των πολιτών κλπ. Ειδικότερα αφορά  ανάλυση του μακροπρόθεσμου οράματος του Δήμου έως το 2020 αναφέροντας (για παράδειγμα) σε ποιους τομείς αναμένονται οι μεγαλύτερες μειώσεις CO2 ποιες είναι οι βασικές ενέργειες για την επίτευξη του σκοπού αυτού, ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις κλπ. καθώς και αναφορά οργανωτικών και οικονομικών θεμάτων, όπως ο ορισμός των δομών του Δήμου που δημιουργήθηκαν για την υλοποίηση του Συμφώνου, ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται για την υλοποίηση του ΣΔΑΕ, ο τρόπος με τον οποίο ενημερώθηκε ο τοπικός πληθυσμός , ο τρόπος με τον οποίο η δημοτική αρχή θα οργανώσει την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης καθώς και  ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την υλοποίηση της συνολικής στρατηγικής και οι προβλεπόμενες πηγές χρηματοδότησης .

2.      Κύρια αποτελέσματα της Απογραφής Εκπομπών Αναφοράς – όπου αναφέρεται το τρέχον επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας και προσδιορίζονται οι κύριες πηγές εκπομπών CO2· Καταγράφονται και συλλέγονται στοιχεία θερμικών και ηλεκτρικών καταναλώσεων  ανά κατηγορία όπως: δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις, ιδιωτικές κατοικίες, κτίρια τριτογενούς τομέα, δημοτικός δημόσιος φωτισμός δημοτικός στόλος και μεταφορές (δημόσιες/ ιδιωτικές). Προσδιορίζεται το ισοδύναμο εκπομπών CO2 καθώς και τα πιθανά στοιχεία τοπικής ηλεκτροπαραγωγής. Αναλυτικότερα Το απογραφικό αποτελεί τη σημαντικότερη προϋπόθεση για τη σύσταση του ΣΔΑΕ. Αποτελείται από 4 πίνακες. Αφού καθορισθεί το έτος αναφοράς, συλλέγονται στοιχεία για την τελική κατανάλωση στις παρακάτω κατηγορίες:

Πίνακας α

α. Κτίρια και εξοπλισμός /εγκαταστάσεις

.Δημοτικά κτίρια

.Κτίρια τριτογενούς τομέα

.Κτίρια κατοικίας

.Δημοτικός Φωτισμός

β. Μεταφορές

. Δημοτικός στόλος

.Δημόσιες μεταφορές

.Ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές

Ο Πίνακας β αφορά τις ισοδύναμες  εκπομπές CO2 και έχει τις ίδιες κατηγορίες με τον πίνακα α. Οι ισοδύναμες εκπομπές προκύπτουν από τις καταναλώσεις του πίνακα α και βοηθητικούς πίνακες.

Ο πίνακας γ αφορά την τοπική ηλεκτροπαραγωγή και τις αντίστοιχες εκπομπές CO2 . Η συμπλήρωση του πίνακα γ είναι επιθυμητή εφόσον το ΣΔΑΕ συμπεριλαμβάνει ενέργειες από ΑΠΕ ή η βελτίωση της αποδοτικότητας ήδη υπαρχόντων σταθμών.

Ο Πίνακας δ αφορά συστήματα τηλεθέρμανσης ή ψύξης που υπάρχουν στο Δήμο.

3.      Βασικά στοιχεία για την Αειφόρο Ενέργεια – όπου περιγράφονται τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα που έχουν καθοριστεί για την υλοποίηση της συνολικής στρατηγικής, οι επιδιωκόμενοι στόχοι μείωσης των εκπομπών CO2, καθώς και τα χρονικά πλαίσια, οι εκχωρούμενες αρμοδιότητες και τα διατιθέμενα κονδύλια του προϋπολογισμού. Ειδικότερα σε αυτό περιγράφονται οι κυριότερες δράσεις για την υλοποίηση του σχεδίου. Οι δράσεις που θα περιλαμβάνει το ΣΔΑΕ μπορεί να αφορούν τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο ΑΕΒ αλλά και τομείς που η Δημοτική αρχή μπορεί να παίξει συγκεκριμένο ρόλο (π.χ. προμήθειες, ενημέρωση πολιτών και φορέων κλπ.).  Για κάθε μέτρο που προτείνεται στο ΣΔΑΕ πρέπει να υπάρχει σύνδεση με τον αντίστοιχο τομέα δράσης και σύντομη περιγραφή με εκτίμηση του οφέλους που θα προκύψει. Είναι χρήσιμο να γίνει διαχωρισμός μεταξύ άμεσων μέτρων και των στρατηγικών μέτρων που προβλέπονται έως το 2020.Το ΣΔΑΕ προβλέπει την ανάθεση υπευθυνοτήτων σε τμήματα της Δημοτικής Αρχής. Θα δοθούν  οι ημερομηνίες αρχής και τέλους κάθε προβλεπόμενης δράσης/ μέτρου, το κόστος και η αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας εκπομπών CO2 κάθε μίας.

http://www.eumayors.eu

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας  Δήμου Θέρμης

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο