Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

photo1

Σε ρύθμιση των οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) από την 1.1.2010 έως και την 14.4.2014 ημέρα που δημοσιεύθηκε ο νέος νόμος προχωρά ο Δήμος Θέρμης, σε εφαρμογή του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τ.Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. Σύμφωνα με τη Δ/νση Οικονομικών σε αυτές συμπεριλαμβάνονται  μισθώματα  με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους υπερημερίας ή τυχόν προβλεπόμενες λοιπές ρήτρες.

Συγκεκριμένα:
Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 έως τις 14/4 μπορούν να ρυθμίζονται ως ακολούθως:

α) εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων

β) για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε εικοσιτέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ

γ) για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων

δ) για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων

ε) για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση ισχύει μέχρι 14.08.2014.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις ένταξης στην ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ταμειακή Υπηρεσία  του Δήμου Θέρμης (Δημοκρατίας 1, ισόγειο ) ή στα τηλέφωνα 2313 300727 και 2313 300728 από Δευτέρα έως Πέμπτη τις ώρες από 08:00 έως 14:00 και την Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 13:00.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο