Προκηρύξεις|

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα μέχρι δύο (2) μήνες, για την υλοποίηση του προγράμματος «Παιδί και θάλασσα έτους 2013».

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ λαμβάνοντας υπόψη: α) την υπ’αριθ.157/2013 απόφαση του Δ.Σ., β) την υπ’ αριθ. 159/2013 απόφαση του Δ.Σ, γ) τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 ειδ. ιε΄ του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ Α/234/28-12-2009),ανακοινώνει την πρόσληψη  τριάντα τριών (33) ατόμων εποχικού προσωπικoύ , με τα αντίστοιχα προσόντα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ)

 

30

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής

Μέχρι δύο (2) μήνες

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

 

3

Πτυχιούχοι Ναυαγοσώστες

Μέχρι δύο (2) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 60 ετών.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους υποχρεωτικώς είναι:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν. 148/11914).

3. Αποδεικτικά εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας( όπου απαιτείται).

4.Βεβαίωση ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ..

5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση: Καραολή κ΄ Δημητρίου – Καπετάν Χάψα, Δημοτική Ενότητα Θέρμης) καθημερινά από 09.00 π.μ έως 13.00 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από Τρίτη 18-06-2013 έως  Σάββατο 22-06-2013.

                                             Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του Δ.Σ.

                                                   ΧΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο