Αντιδήμαρχοι & Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Αντιδήμαρχοι

  • Ζωή Γεωργαλή, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την παρακολούθηση της εκτέλεσής του)
2. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Λογιστηρίου & Προμηθειών (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την τήρηση του συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου, την έκδοση λογιστικών & οικονομικών καταστάσεων, την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής, την παρακολούθηση των αποθεμάτων των αποθηκών, την τήρηση αρχείου παγίων, το σχεδιασμό των διαδικασιών για την κατάρτιση προγράμματος προμηθειών και τη διενέργεια των αντιστοίχων διαδικασιών και την τήρηση αρχείου συμβάσεων προμηθειών).
3. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Ταμείου (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διενέργεια πληρωμών, την τήρηση των διαδικασιών συναλλαγής με τις τράπεζες, την τήρηση φυσικού ταμείου και την παρακολούθηση της ταμειακής ρευστότητας).
4. Tην εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του τμήματος εσόδων και περιουσίας (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη συγκέντρωση στοιχείων για την εξακρίβωση των υπόχρεων προς το Δήμο οφειλετών με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, τη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων, την κατάρτιση χρηματικών καταλόγων, τη μέριμνα για την προώθηση και αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας , τη διαχείριση της εκμετάλλευσής της σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου ).
5. Την ευθύνη λειτουργίας του Υπόγειου Δημοτικού χώρου στάθμευσης.

  • Σωκράτης Σαμαράς, Αντιδήμαρχος υπηρεσιών Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία και ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το συνολικό έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, τη μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών των πάσης φύσεως μέσων και υλικών που απαιτούνται για τη λειτουργία των υπηρεσιών και τη μέριμνα για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες καθαριότητας και ανακύκλωσης)
2. Την εποπτεία και ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη συγκρότηση συνεργείων για τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων και την περισυλλογή των ογκωδών αντικειμένων)
3. Την εποπτεία και ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διαχείριση του στόλου των οχημάτων του Δήμου, την εποπτεία της κίνησης των οχημάτων, την ευθύνη της αποθήκης των ανταλλακτικών και των λοιπών υλικών που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση και αποκατάσταση των κάθε είδους βλαβών και επισκευών).

  •  Στέλιος Αποστόλου, Αντιδήμαρχος Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς με τις εξής αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών Παιδείας (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για την προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τη μέριμνα για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγασή τους, την καθαριότητά τους ,την εφαρμογή πολιτικών προγραμμάτων και εθελοντικών δράσεων για την υποστήριξη των μαθητών όπως το Κοινωνικό Φροντιστήριο)
2. Την εποπτεία της λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου σε συνεργασία με τους προέδρους και τα μέλη αυτών.
3. Την εποπτεία της λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τα μέλη της
4. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών δια βίου μάθησης (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα για την ίδρυση και τη μέριμνα για τη λειτουργία των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Θέρμης).
5. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών Πολιτισμού και Νέας γενιάς ( οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον σχεδιασμό, την εισήγηση και την μέριμνα για τη δημιουργία μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων, την προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής, την επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στο Δήμο από τρίτους, την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την επιχορήγηση ΝΠΙΔ τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου, τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (Ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου).
6. Την εποπτεία και ευθύνη για τον σχεδιασμό και την εισήγηση για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων (δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης) καθώς και για την άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται με διυπουργική απόφαση.

  • Απόστολος Τσολάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών (πλην των υπηρεσιών Συντήρησης και Αυτεπιστασίας) και Υπηρεσιών Δόμησης με τις εξής αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Κτιριακών Έργων & Υπαιθρίων Χώρων. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εκπόνηση μελετών κτιριακών έργων, έργων διαμόρφωσης και εξωραϊσμού κοινοχρήστων χώρων την επίβλεψη και παραλαβή των έργων.
2. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κυκλοφοριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την μελέτη και κατασκευή συγκοινωνιακών έργων ,τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, τον συντονισμό της ενδοδημοτικής συγκοινωνίας, τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελμάτων του τομέα των μεταφορών.
3. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Έργων Σηματοδότησης και Εγκαταστάσεων. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την επέκταση, συντήρηση και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης, την εκτέλεση εργασιών σήμανσης και τη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων.
4. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Απαλλοτριώσεων & Δημοτικής Περιουσίας. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου των φακέλων των οικοπέδων και κοινωφελών χώρων ιδιοκτησίας του Δήμου, τη σύνταξη εισηγήσεων για απαλλοτριώσεις ,τη μέριμνα για διαδικασίες διοικητικής αποβολής.
5. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την παραλαβή και ελέγχου πληρότητας υποβαλλόμενων φακέλων για την έκδοση οικοδομικών αδειών-αδειών δόμησης ,την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας.
6. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών και Σχεδίου Πόλης. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την μελέτη και εισήγηση των αναγκών τροποποίησης /αναθεώρησης των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του Δήμου, τον έλεγχο της εφαρμογής ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων ,τη σύνταξη πράξεων εφαρμογής.
7. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών και Εγκαταστάσεων. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον έλεγχο κατασκευών και εγκαταστάσεων ,τον έλεγχο κατασκευής αυθαιρέτων και ετοιμόρροπων κτισμάτων, την τήρηση των διατάξεων του ΓΟΚ.
8. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Δόμησης.

  • Βασίλειος Μουστάκας, Αντιδήμαρχος Συντήρησης, Αυτεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας με τις εξής αρμοδιότητες :

1. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη συντήρηση όλων των κτιριακών και συγκοινωνιακών έργων, των δημοτικών κτιρίων συμπεριλαμβανομένων των σχολικών υποδομών, των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, τη συντήρηση αγροτικής οδοποιϊας καθώς και την εκτέλεση έργων αυτεπιστασίας.
2. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του γραφείου Πολιτικής Προστασίας. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας του Δήμου καθώς και τη μέριμνα για τη δημιουργία και καλή λειτουργία μηχανισμών και συστημάτων υποστήριξής της.

  • Στέργιος Γκιζάρης, ως Αντιδήμαρχο υπηρεσιών Περιβάλλοντος,Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης με τις εξής αρμοδιότητες:

 1. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών περιβάλλοντος της
Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Οι αρμοδιότητες του τμήματος
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη μέριμνα για την αποκομιδή και διαχείριση
αποβλήτων και συγκεκριμένα ογκωδών αντικειμένων.
 2. Την εποπτεία και ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών Συντήρησης
Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου (οι αρμοδιότητες των
υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αρμοδιότητες σχεδιασμού, εποπτείας,
και συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας).
 3. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών αγροτικής παραγωγής καιανάπτυξης στον τομέα της φυτικής και ζωικής παραγωγής όπως αυτές
περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Οι αρμοδιότητες του
τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την υλοποίηση προγραμμάτων
ενημέρωσης του αγροτικού κόσμου και την εποπτεία λειτουργίας του γραφείου
γεωργικής ανάπτυξης (υπογραφή βεβαιώσεων αρμόδιας τριμελούς επιτροπής
που χορηγούνται σε παραγωγούς λαϊκών αγορών, αδειών απόσταξης
στεμφύλων, καταστάσεων κοινοτικών βοσκοτόπων κλπ ).
 4. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών κοιμητηρίων.

Επίσης, ορίζεται ως αναπληρωτής της Αντιδημάρχου κ. Γεωργαλή Ζωής στις κατά τόπους αρμοδιότητές της, τέλος στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προαναφερόμενου Αντιδημάρχου τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος.

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι:

  •  κ. Βογιατζή Δημήτριο εντεταλμένο Σύμβουλο σε θέματα που άπτονται της εποπτείας και ευθύνης του γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων. Εξουσιοδοτείτε για την υπογραφή, με εντολή Δημάρχου, κάθε ζητήματος που σχετίζεται με την εποπτεία και λειτουργία του γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων και ενδεικτικά της έκδοσης και υπογραφής των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, λειτουργίας μουσικής καθώς και τις διοικητικές πράξεις ανάκλησης των ανωτέρω αδειών και σφράγισης των καταστημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία και εξαιρουμένων των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων που μεταβιβάσθηκε στους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων. Επιπλέον της χορήγησης αδειών άσκησης επαγγέλματος, αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, των αδειών υπαίθριας διαφήμισης κλπ.

  • Κωνσταντίνος Τιτέλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα   εθελοντισμού και κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου. Εξουσιοδοτείτε για την υπογραφή, με εντολή Δημάρχου, κάθε ζητήματος που σχετίζεται με τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου.
  • Σταύρος Κουγιουμτζίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος υπεύθυνος για τον συντονισμό των πολιτιστικών εκδηλώσεων που οργανώνονται από τον Δήμο, τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες καθώς και από όλα τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Θέρμης (ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου) και συγκεκριμένα για τα ζητήματα που αφορούν στα οργανωτικά θέματα των εκδηλώσεων αυτών.


© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης