Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ..

Σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 50 παρ. 3 Ν.1566/1985 και το άρθρο 2 υπ’ αριθ. απόφαση Υπ.Ε.Π.Θ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1987 τεύχος Β’).

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Εισηγείται στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση Σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των Σχολικών κτηρίων, την επισκευή και συντήρηση τους, καθώς και το έργο των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.
2. Προτείνει στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τα Σχολικά κτήρια που δεν χρησιμοποιούνται για στέγαση δημοσίων Σχολείων, τη χρήση τους για άλλες ανάγκες κοινής ωφέλειας.
3. Γνωμοδοτεί στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο για την συστέγαση δημόσιων Σχολείων στο ίδιο διδακτήριο, την αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε Σχολείο, την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας κάθε συστεγαζόμενου Σχολείου.
4. Συντάσσει, με βάση τις προτάσεις των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πρόταση προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για τις λειτουργικές ανάγκες των Σχολικών μονάδων της περιοχής του Δήμου Θέρμης.
5. Γνωμοδοτεί στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα θέματα που αφορούν τον διοικητικό ή τον διαχειριστικό έλεγχο των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
6. Εισηγείται στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου θέματα που αφορούν την εκτέλεση Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Θέρμης, στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με το Ν.3879/2010 (ΦΕΚ Α΄163) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
7. Προτείνει στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου θέματα που αφορούν την αξιοποίηση ακινήτων του Δήμου ή τρίτων για την ανέγερση διδακτηρίων, την επιλογή οικοπέδων μετά κτηρίων κατάλληλων να χαρακτηρισθούν ως διδακτήρια, την απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, την ανέγερση σχολικών κτηρίων, την μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων.
8. Εισηγείται στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου για την διάθεση λειτουργούντος διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, περιλαμβανομένης της οργάνωσης συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης της οικείας Σχολικής Επιτροπής ή του οικείου Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας.
9. Γνωμοδοτεί στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου για τα θέματα μεταφοράς των μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών και λυκείων.
10. Εισηγείται και προτείνει στον Δήμο θέματα που αφορούν την καλύτερη εποπτεία και τον έλεγχο των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.
11. Γνωμοδοτεί στα αρμόδια όργανα του Δήμου επί θεμάτων που αφορούν στην επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους, κατά την παρ. 4, εδάφιο 26 του άρθρου 94 Ν.3852/2010.
12. Προτείνει στα αρμόδια όργανα του Δήμου για την διακοπή μαθημάτων, λόγω επιδημικής νόσου ή άλλων έκτακτων συνθηκών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλεξάνδρειας, κατά την παρ. 4, εδάφιο 27 του άρθρου 94 Ν.3852/2010.

Με την υπ’ αριθμ. 549/2015 απόφαση δημάρχου με θέμα : «Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής παιδείας», συγκροτείται η δημοτική επιτροπή παιδείας για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την παρακολούθηση του έργου των σχολικών επιτροπών, ως ακολούθως:

1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο Αποστόλου Στυλιανό, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κο. Κουγιουμτζίδη Σταύρο
2. Τον κο. Αποστολίδη Παρασκευά ,Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Σχολαρίου ως εκπρόσωπο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπληρωτή του την κα.Κοταλακίδου Μαρία Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Νέου Ρυσίου
3. Τον κ. Σαρρή Βασίλειο, Δ/ντη του 2ου Γ.Ε.Λ. Θέρμης ως εκπρόσωπο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Την κα. Βασιλειάδου Δέσποινα ως εκπρόσωπο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Υπαίθρου Ν. Θεσσαλονίκης, αναπληρούμενη από την κα. Σιδέρη Κατερίνα .
5. Τον κο Κοκκινάκη Αντώνη ως εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Θέρμης, αναπληρούμενο από τον κο. Μπακιρτζής Γεώργιος
6. Τους κ.κ. Ιζδρά Ανέστη με αναπληρωτή του τον κο Καζίλη Γεώργιο και Ταβουλάρη Αθανάσιο με αναπληρωτή του τον κο Τάτση Κωνσταντίνο, ως εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων του Δήμου Θέρμης.
7. Την κα. Κυριακίδου Σοφία ως εκπρόσωπο της Β’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, αναπληρούμενη από τον κο. Ζαλακώστα Αχιλλέα.
8. Την κα. Ρογδάκη Μαρία ως εκπρόσωπο της Δ΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, αναπληρούμενη από την κ. Αγοράστη Ιωάννα.

Γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Θέρμης Ραμπίδου Μελπομένη , κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, αναπληρούμενη από τον υπάλληλο Μανταλή Σταύρο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.

 

© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης