Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

  • Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους εγκαταστάσεων του Δήμου.
  • Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού του Δήμου.
  • Μεριμνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Δήμου καθώς και άλλων πρωτοκόλλων (π.χ. των αποφάσεων Δημάρχου) και διεκπεραιώνει τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με τις γραμματείες των επιμέρους υπηρεσιών.
  • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).
  • Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου.

© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης