Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου (Ν.Ρυσίου)

  • Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα έργα συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.
  • Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των  τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία.
  • Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων πρασίνου του γραφείου.

© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης