ΑνακοινώσειςΠροκηρύξειςΕνημέρωση

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (δίμηνα) για 10 άτομα

Ο Δήμαρχος Θέρμης ανακοινώνει την πρόσκληση με Αρ.πρωτ.54184/20-12-2019 πρόσληψης με 2/μηνη σύμβαση εργασίας δέκα (10) ατόμων ειδικότητας:

α) ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου Γ΄κατ. ( ΠΕΙ και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) ( 3 θέσεις)

β) ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου Ε΄κατ. ( ΠΕΙ και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) ( 1 θέση)

γ) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας ( 6 θέσεις)
για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και καλεί για εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 23-12-2019 έως και Παρασκευή 27-12-2019, στο 2ο όροφο του Δημαρχιακού Κτιρίου ( Δημαρχείο Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Θέρμη).

τηλ. επικοινωνίας 2313-300747.

Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.

Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΜΗΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Leave a Reply