Ανακοινώσεις|

Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β’) σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’), ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και το/τα οικείο/α Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Ποιότητας Ζωής και τα Συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης KYA και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφερείας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr/ Για τον πολίτη-Δικαιολογητικά Υπηρεσιών-Περιφερειακό Συμβούλιο και Μητροπολιτική Επιτροπή), επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το με αρ. πρωτ. οικ. 6837/06-08-2014 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης στις 29-8-2014 και αφορά τη διεξαγωγή της διαδικασίας Περιβαλλοντικής αδειοδότησης της εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την αεριοποίηση βιομάζας και καύση του παραγόμενου συνθετικού βιοαερίου (ισχύος 498 kwe).

  • Φορέας υλοποίησης του έργου : η εταιρία με την επωνυμία : “ΒΙΟΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕ “BIOSOLAR”
  • Τόπος εγκατάστασης: στα υπ’ αριθμ.1471 και 1472 αγροτεμάχια στην εκτός σχεδίου περιοχής Δ.Ε Βαιλικών, Δ.Θέρμης, Π.Ε Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 29-08-2014 και ημερομηνία λήξης αυτής η 16-10-2014.
  • Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησης τους ορίζεται η 01-09-2014 και ημερομηνία λήξης αυτής η 10-10-2014.
  • Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή είναι η Αποκεντρωμένη Μακεδονίας – Θράκης (Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ.- τηλ.:2313-309351).
  • Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού (Μοναστηρίου 12, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313-325 550) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο