Στην περίπτωση που υπάρχει αίτηση που αφορά σε συνένωση ακινήτων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την αίτηση να συνυποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Στέλεχος οικοδομικής άδειας με θεώρηση για σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας (οριστική ή προσωρινή), δηλώσεις αυθαιρέτων (εφόσον υπάρχουν) καθώς και πιθανές πολεοδομικές πράξεις (π.χ. άδειες εργασιών μικρής κλίμακας).
2. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του κάθε ακινήτου (πρωτότυπο ή φωτοτυπία του πρωτοτύπου ή αντίγραφο επικυρωμένο).
3. Τεχνική έκθεση με κατόψεις από διπλωματούχο ή πτυχιούχο μηχανικό, όπου θα απεικονίζεται η σημερινή μορφή του ακινήτου που προκύπτει από τη συνένωση (με σφραγίδα και βεβαίωση του μηχανικού για τα τετραγωνικά μέτρα του κάθε ακινήτου)
4. Τις αποδείξεις της Δ.Ε.Η. (ή του εναλλακτικού παρόχου) με τις οποίες ηλεκτροδοτούταν τα ακίνητα.
5. Τη νέα παροχή από τη Δ.Ε.Η.
6. Τα στοιχεία των ιδιοκτητών (Α.Φ.Μ. και στοιχεία ταυτότητας) και στην περίπτωση μίσθωσης τα στοιχεία των ενοικιαστών. και φωτοτυπία μισθωτηρίου συμβολαίου.
7. Σε περίπτωση που δεν προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης, ο αντιπρόσωπος οφείλει να έχει και εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία ή Κ.Ε.Π. ή πληρεξούσιο από τον ιδιοκτήτη.

Η έκδοση της βεβαίωσης κατάθεσης της υπεύθυνης δήλωσης των τετραγωνικών μέτρων γίνεται άμεσα, χωρίς αυτοψία, αλλά ωστόσο η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για δειγματοληπτικές αυτοψίες (σε ποσοστό 5{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} των δηλώσεων ετησίως) και ενημερώνει σχετικά τον πολίτη. Στην περίπτωση ωστόσο που δηλώνονται μη-ηλεκτροδοτούμενοι χώροι μετά τη συνένωση η βεβαίωση χορηγείται μόνο μετά από αυτοψία και τη σύνταξη φύλλου ελέγχου εμβαδομέτρησης.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αν υπάρχουν αυθαίρετοι χώροι ή μη, που έχουν τακτοποιηθεί με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα αντίγραφα της τακτοποίησης τα οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις προαναφερόμενες βεβαιώσεις των μηχανικών. Επίσης στις περιπτώσεις ημιτελών ακινήτων θα συνυποβάλλεται το έντυπο Ε9 του τελευταίου οικονομικού έτους. Στις περιπτώσεις αυθαιρέτων κτισμάτων που δεν έχουν νομιμοποιηθεί αλλά έχουν ηλεκτροδοτηθεί απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις βεβαίωση μηχανικού για το ακριβές εμβαδό του ακινήτου.

Κατά την έκδοση της βεβαίωσης κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης τετραγωνικών μέτρων για την ηλεκτροδότηση νέων κατοικιών (μονοκατοικιών, πολυκατοικιών, συγκροτημάτων μονοκατοικιών, κ.λπ.) η υπηρεσία ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό καθαριότητας του Δήμου είναι υποχρεωτικό να έχει κατασκευαστεί στο πεζοδρόμιο ειδική εσοχή για την υποδοχή κάδων απορριμμάτων (συμβατικών και ανακύκλωσης). Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πεζοδρόμια η υπηρεσία θα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι θα πρέπει να προταθεί από τους ιδιοκτήτες ο χώρος τοποθέτησης του κάδου απορριμμάτων.

Υπόδειγμα 5 – αίτηση συνένωσης
Υπόδειγμα 11 – αίτηση αυτοψίας ακινήτου
Υπόδειγμα 12 – υπεύθυνη δήλωση συνιδιοκτητών

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο