Τα ακίνητα που στερούνται ηλεκτρικού ρεύματος δεν απαλλάσσονται από την καταβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 του Ν. 2130/1993). Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να δηλώνουν στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Θέρμης, εντός διμήνου από τη διακοπή, τα μη ηλεκτροδοτούμενα και τα μη-χρησιμοποιούμενα ακίνητά τους, για τον υπολογισμό των Δημοτικών Τελών (Δ.Τ.) και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) στους πραγματικούς υπόχρεους: ιδιοκτήτη, συνιδιοκτήτες, μισθωτή κ.λπ., (Ν.25/75 και άρθρο 5 παρ.1 του Ν. 3345/2005 & άρθρο 24 παρ.3 του Ν 2130/1993).
Όταν το ακίνητο χρησιμοποιείται (π.χ. ως αποθηκευτικός χώρος) χωρίς να ηλεκτροδοτείται, υπόχρεος για την καταβολή των δημοτικών τελών (Δ.Τ.) είναι ο χρήστης (μισθωτής: άρθρο 21 παρ.5 Β.Δ. 24/9-20/10-58 ή ιδιοκτήτης: άρθρο 4 Ν.429/1976), ενώ για το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) είναι υπόχρεος ο ιδιοκτήτης ή οι συνιδιοκτήτες (άρθρο 24 παρ.3 Ν.2130/1993).
Η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου επιφέρει καταλογισμό δημοτικών τελών (σε βάρος του χρήστη, άρθρο 19 Ν.1080/1980) και Τ.Α.Π. (σε βάρος του ιδιοκτήτη, άρθρο 24 παρ.12 Ν 2130/1993) με την επιβολή προστίμου (άρθρο19 Ν 1080/1980) από την ημερομηνία διακοπής ως την ημερομηνία δήλωσης. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση βεβαίωσης μη-οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας για μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο, πέραν της σχετικής αίτησης, είναι τα εξής:
1. Βεβαίωση για την ακριβή ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης ή την ημερομηνία επανασύνδεσης ηλεκτροδότησης από την ΔΕΗ (εκτός από την περίπτωση που το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτήθηκε ποτέ).
2. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας (αγοράς, γονικής παροχής, αποδοχή κληρονομιάς, κ.λπ) & δηλώσεις αυθαιρέτων (εφόσον υπάρχουν) ή κάτοψη με βεβαίωση και σφραγίδα διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού για το καθαρό εμβαδόν στην περίπτωση που το εμβαδόν του ακινήτου ή πιθανών παρακολουθημάτων του ακινήτου δεν αναφέρονται στο υπάρχον συμβόλαιο.
3. Αν υπάρχουν συνιδιοκτήτες, τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ., ποσοστό συνιδιοκτησίας, κ.λπ.).
4. Αν το ακίνητο ήταν μισθωμένο και μη ηλεκτροδοτούμενο κατά τη τελευταία πενταετία, τα μισθωτήρια συμβόλαια με τα πλήρη στοιχεία του/των μισθωτή/ών (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση , Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ. κ.λπ.)
5. Αν το ακίνητο ήταν κενό αντίγραφα του έντυπου Ε2 της τελευταίας 5ετίας συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για την γνησιότητά τους.
6. Αν πρόκειται για νεοαναγειρόμενη οικοδομή, την οικοδομική άδεια με την τελευταία σφραγίδα της Υπηρεσίας Δόμησης.
7. Σε περίπτωση που κάποιοι χώροι έχουν περαιωθεί με το Ν. 3843/2010 ή έχουν νομιμοποιηθεί με το Ν 4178/2013, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα παραστατικά στοιχεία που συνοδεύουν τις παραπάνω ενέργειες τους.

Σε κάθε περίπτωση δήλωσης μη-ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου και πριν την έκδοση βεβαίωσης μη οφειλής Τ.Α.Π. γίνεται αυτοψία της Υπηρεσίας (κατόπιν αιτήσεως του δημότη) για την πιθανή ύπαρξη ή χρήση παρακολουθημάτων (πατάρι, αποθηκευτικούς χώρους κ.λπ.) του ακινήτου που δεν αναφέρονται στο υπάρχον συμβόλαιο, προκειμένου να υπολογιστούν τα ανταποδοτικά τέλη που ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις Νόμων (άρθρο 5 του Ν.3345/16-6-2005 κ.λπ.) καθώς και οι Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις αν μετά από τη διενέργεια αυτοψίας προκύπτουν δεδομένα που επιφέρουν την επιβολή προστίμων ή άλλων επιβαρύνσεων σε σχέση με την είσπραξη δημοτικών τελών, φόρων ή Τ.Α.Π., αυτά θα επιβάλλονται σύμφωνα με την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.

Υπόδειγμα 10 – βεβαίωση μη-οφειλής Τ.Α.Π.
Υπόδειγμα 11 – αίτηση αυτοψίας ακινήτου
Υπόδειγμα 12 – υπεύθυνη δήλωση συνιδιοκτητών
Υπόδειγμα 13 – υπεύθυνη δήλωση μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο