Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος του υπ’ αριθμ. 983Θ αγροτεμαχίου της Συμπληρωματικής Διανομής έτους 1989-90 του αγροκτήματος Μονοπήγαδου, στην Κοινότητα Αγίου Αντωνίου του Δήμου Θέρμης, εκτάσεως 5.068,90 τ.μ., όπως οριοθετείται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα Μάιος 2020 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου υπό τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ…Ξ-Ο-Α, για ανάπτυξη μονάδας για κτηνοτροφία και για οκτώ (8) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81

Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ... Περισσότερα Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος του υπ’ αριθμ. 983Θ αγροτεμαχίου της Συμπληρωματικής Διανομής έτους 1989-90 του αγροκτήματος Μονοπήγαδου, στην Κοινότητα Αγίου Αντωνίου του Δήμου Θέρμης, εκτάσεως 5.068,90 τ.μ., όπως οριοθετείται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα Μάιος 2020 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου υπό τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ…Ξ-Ο-Α, για ανάπτυξη μονάδας για κτηνοτροφία και για οκτώ (8) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81

Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής Επαναληπτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος του υπ’ αριθμ. 1482 αγροτεμαχίου της Συμπληρωματικής Διανομής έτους 1957 του αγροκτήματος Αγίας Παρασκευής, στην Κοινότητα Αγίας Παρασκευής του Δήμου Θέρμης, εκτάσεως 10.015,22 τ.μ., υπό τα στοιχεία Κ1-Κ2-Κ3-Κ4 … Κ29-Κ30-Κ1, όπως οριοθετείται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα Οκτώβριος 2020 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για ανάπτυξη μονάδας για κτηνοτροφία και για οκτώ (8) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81

Διακηρύξεις, Χωρίς κατηγορία|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... Περισσότερα Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής Επαναληπτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος του υπ’ αριθμ. 1482 αγροτεμαχίου της Συμπληρωματικής Διανομής έτους 1957 του αγροκτήματος Αγίας Παρασκευής, στην Κοινότητα Αγίας Παρασκευής του Δήμου Θέρμης, εκτάσεως 10.015,22 τ.μ., υπό τα στοιχεία Κ1-Κ2-Κ3-Κ4 … Κ29-Κ30-Κ1, όπως οριοθετείται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα Οκτώβριος 2020 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για ανάπτυξη μονάδας για κτηνοτροφία και για οκτώ (8) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81

Πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση τμήματος του υπ’ αριθμ. 1482 αγροτεμαχίου της Συμπληρωματικής Διανομής έτους 1957 του αγροκτήματος Αγίας Παρασκευής, στην Κοινότητα Αγίας Παρασκευής του Δήμου Θέρμης, εκτάσεως 10.015,22 τ.μ., υπό τα στοιχεία Κ1-Κ2-Κ3-Κ4 … Κ29-Κ30-Κ1, όπως οριοθετείται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα Οκτώβριος 2020 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για ανάπτυξη μονάδας για κτηνοτροφία και για οκτώ (8) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81

Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ... Περισσότερα Πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση τμήματος του υπ’ αριθμ. 1482 αγροτεμαχίου της Συμπληρωματικής Διανομής έτους 1957 του αγροκτήματος Αγίας Παρασκευής, στην Κοινότητα Αγίας Παρασκευής του Δήμου Θέρμης, εκτάσεως 10.015,22 τ.μ., υπό τα στοιχεία Κ1-Κ2-Κ3-Κ4 … Κ29-Κ30-Κ1, όπως οριοθετείται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα Οκτώβριος 2020 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για ανάπτυξη μονάδας για κτηνοτροφία και για οκτώ (8) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81

Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής Δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, που αφορά στην σύναψη σύμβασης δύο (2) ετών, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του Ν.4257/14, μεταξύ Δήμου Θέρμης και εταιρείας που τηρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις, με αντικείμενο την εκποίηση Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων (κωδικός απόβλητου σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο: 16 01 04) και περισυλλογή αυτών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου με σκοπό την μεταφορά τους σε Εγκεκριμένο Σύστημα Συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), βάσει του Π.Δ. 116/2004.

Διακηρύξεις, Χωρίς κατηγορία|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ... Περισσότερα Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής Δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, που αφορά στην σύναψη σύμβασης δύο (2) ετών, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του Ν.4257/14, μεταξύ Δήμου Θέρμης και εταιρείας που τηρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις, με αντικείμενο την εκποίηση Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων (κωδικός απόβλητου σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο: 16 01 04) και περισυλλογή αυτών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου με σκοπό την μεταφορά τους σε Εγκεκριμένο Σύστημα Συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), βάσει του Π.Δ. 116/2004.

Πλειοδοτική, Φανερή και Προφορική Δημοπρασία για την εκμίσθωση τμήματος του υπ’ αριθμ. 1348 αγροτεμαχίου, αγροκτήματος Αγίου Αντωνίου του Δήμου Θέρμης, εκτάσεως 2.971,58 τ.μ. υπό τα στοιχειά Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-…-Υ-Φ-Α, όπως οριοθετείται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα, Δεκέμβριος 2019, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για αγροτική χρήση (γεωργική-κτηνοτροφική) και για επτά (7) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81

Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ... Περισσότερα Πλειοδοτική, Φανερή και Προφορική Δημοπρασία για την εκμίσθωση τμήματος του υπ’ αριθμ. 1348 αγροτεμαχίου, αγροκτήματος Αγίου Αντωνίου του Δήμου Θέρμης, εκτάσεως 2.971,58 τ.μ. υπό τα στοιχειά Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-…-Υ-Φ-Α, όπως οριοθετείται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα, Δεκέμβριος 2019, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για αγροτική χρήση (γεωργική-κτηνοτροφική) και για επτά (7) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81

Διακήρυξη επαναληπτικής, πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας που αφορά στην ανάδειξη πλειοδότη για την εκποίηση μεταλλικών κάδων απορριμάτων (scrap) του Δήμου Θέρμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81

Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... Περισσότερα Διακήρυξη επαναληπτικής, πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας που αφορά στην ανάδειξη πλειοδότη για την εκποίηση μεταλλικών κάδων απορριμάτων (scrap) του Δήμου Θέρμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού καφενείου στην οδό Αγίου Αθανασίου, εντός οικισμού στην Κοινότητα Λιβαδίου του Δήμου Θέρμης

Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... Περισσότερα Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού καφενείου στην οδό Αγίου Αθανασίου, εντός οικισμού στην Κοινότητα Λιβαδίου του Δήμου Θέρμης

Διακήρυξη μειοδοτικής, φανερής και προφορικής Δημοπρασίας μίσθωσης τριών (3) τεμαχίων γης τουλάχιστον 100 τ.μ. έκαστο που θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των Νηπιαγωγείων Βασιλικών στην Κοινότητα Βασιλικών του Δήμου Θέρμης, για πέντε (5) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81

Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... Περισσότερα Διακήρυξη μειοδοτικής, φανερής και προφορικής Δημοπρασίας μίσθωσης τριών (3) τεμαχίων γης τουλάχιστον 100 τ.μ. έκαστο που θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των Νηπιαγωγείων Βασιλικών στην Κοινότητα Βασιλικών του Δήμου Θέρμης, για πέντε (5) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81

Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας που αφορά στην ανάδειξη πλειοδότη για την εκποίηση μεταλλικών κάδων απορριμάτων (scrap) του Δήμου Θέρμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81

Διακηρύξεις, Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ, ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ... Περισσότερα Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας που αφορά στην ανάδειξη πλειοδότη για την εκποίηση μεταλλικών κάδων απορριμάτων (scrap) του Δήμου Θέρμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81

Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας που αφορά στην ανάδειξη πλειοδότη για την εκποίηση άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων (SCRAP) του Δήμου Θέρμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81

Διακηρύξεις|

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για εκποίηση άχρηστων... Περισσότερα Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας που αφορά στην ανάδειξη πλειοδότη για την εκποίηση άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων (SCRAP) του Δήμου Θέρμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81

Close Search Window