Αγία Παρασκευή, Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

                          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜΟ 10ον/8-10-2013  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

12/2013            

  ΘΕΜΑ                                                    

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Στην Αγία Παρασκευή, στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 8η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 μ.μ., το  Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:41285/οικ/3-10-2013 έγγραφη Πρόσκληση της Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  88 παρ. 2 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α 87/7-6-2010) και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η κ.Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. ΤΣΙΟΥΒΑΚΑ ΜΑΙΡΗ                                                         ΟΥΔΕΙΣ
  2. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  3. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε  η ορισθείσα Δημοτική υπάλληλος  του Δήμου Θέρμης , Σαραφιανού Ειρήνη.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία των μελών,  η Πρόεδρος έλαβε το λόγο , ενημέρωσε το Τοπικό Συμβούλιο σχετικά με το υπ. αρ. πρωτ. 35483/5-9-2013 έγγραφο του Δήμου Θέρμης σύφωνα με το οποίο ζητείται το Τοπικό συμβούλιο να απαντήσει με θετική ή αρνητική απάντηση για το καθορισμό νέων θέσεων περιπτέρων στη Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής και  εισηγήθηκε ότι δεν χρειάζεται καμμία νέα θέση περιπτέρου για το 2014 στη Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής και ζήτησε από τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά .

Τα μέλη και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 ότι δεν χρειάζεται καμμία νέα θέση περιπτέρου για το 2014 στη Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2013.

 Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα

 

H Πρόεδρος του Τ.Σ.

 

ΤΣΙΟΥΒΑΚΑ ΜΑΙΡΗ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο