Αγία Παρασκευή, Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ     

                    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜΟ 11ον/4-12-2013  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  14/2013            

  ΘΕΜΑ                                                    

Γνωμοδότηση για δωρεάν παραχώρηση  κατά χρήση του υπ. αρ. 432 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Αγίας Παρασκευής Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών του Δήμου Θέρμης

Στην Αγία Παρασκευή, στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 4η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 μ.μ., το  Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής σε έκτακτη  συνεδρίαση λόγω της υποχρέωσης άμεσης γνωμοδότησης για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του υπ. αρ. 432 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Αγίας Παρασκευής Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών του Δήμου Θέρμης, διότι στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο έχει χωροθετηθεί η κατασκευή αντλιοστασίου του έργου «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Αγίας Παρασκευής και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Βασιλικών-Θέρμης», το οποίο έχει προκριθεί για ένταξη στο Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 και το μόνο ζήτημα που έχει ο φάκελος είναι η κυριότητα του συγκεκριμένου ακινήτου , ύστερα από την αρ.πρωτ:50558/οικ/4-12-2013 έγγραφη Πρόσκληση της Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  88 παρ. 2 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α 87/7-6-2010) και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η κ.Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. ΤΣΙΟΥΒΑΚΑ ΜΑΙΡΗ                                                         ΟΥΔΕΙΣ
  2. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  3. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε  η ορισθείσα Δημοτική υπάλληλος  του Δήμου Θέρμης , Σαραφιανού Ειρήνη.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία των μελών,  η Πρόεδρος έλαβε το λόγο , ενημέρωσε το Τοπικό Συμβούλιο σχετικά με του ότι πρέπει άμεσα να ζητηθεί με αίτημα προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του υπ. αρ. 432 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Αγίας Παρασκευής Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών του Δήμου Θέρμης, εμβαδού 3688 τ.μ. , διότι στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο έχει χωροθετηθεί η κατασκευή αντλιοστασίου του έργου «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Αγίας Παρασκευής και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Βασιλικών-Θέρμης», το οποίο έχει προκριθεί για ένταξη στο Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 και το μόνο ζήτημα που έχει ο φάκελος είναι η κυριότητα του συγκεκριμένου ακινήτου που ανήκει στο αναφερόμενο Υπουργείο και ζήτησε από τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά .

Τα μέλη και μετά από διαλογική συζήτηση

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

να ζητηθεί με αίτημα προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του υπ. αρ. 432 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Αγίας Παρασκευής Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών του Δήμου Θέρμης, εμβαδού 3688 τ.μ. , διότι στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο έχει χωροθετηθεί η κατασκευή αντλιοστασίου του έργου «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Αγίας Παρασκευής και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Βασιλικών-Θέρμης», το οποίο έχει προκριθεί για ένταξη στο Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 και το μόνο ζήτημα που έχει ο φάκελος είναι η κυριότητα του συγκεκριμένου ακινήτου που ανήκει στο αναφερόμενο Υπουργείο

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2013.

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα

                                  H Πρόεδρος του Τ.Σ.

                                    ΤΣΙΟΥΒΑΚΑ ΜΑΙΡΗ

 

 

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο