Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις|

Το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του και ύστερα από την υπ’ αριθ. 99/13 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με το υπ’ αριθμ. 72279/1-10-2013 έγγραφο ελέγχου νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης προτίθεται να προσλάβει:

  • Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, για να απασχολούν τα παιδιά σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης τους, να φροντίζουν για τη σωματική υγεία και ψυχοκινητικής εξέλιξής τους, εφαρμόζοντας πρόγραμμα ανάλογο της ηλικίας και των δεξιοτήτων τους, να φροντίζουν για τις συνθήκες υγιεινής, αναφέροντας στη διεύθυνση του Π.Σ. υφιστάμενες ή επικείμενες ελλείψεις, να ενημερώνουν τους γονείς και κηδεμόνες για τη συμπεριφορά των παιδιών και εν γένει να εκτελούν όποιο έργο ανήκει στα καθήκοντά τους.
  • Τέσσερα (4) άτομα ειδικότητας ΔΕ Β. Βρεφονηπιοκόμων, τα οποία θα βοηθούν στο έργο τους, τους ΤΕ Βρεφονηπιοκόμους
  • Τέσσερα (4) άτομα ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, τα οποία θα αναλάβουν όλες τις βοηθητικές εργασίες που θα τους ανατεθούν από τη διεύθυνση των Παιδικών Σταθμών.

            Η σύμβαση εργασίας θα είναι ορισμένου χρόνου και η διάρκειά της δεν θα υπερβαίνει τους δύο μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/94 σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99.

      Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα γραφεία του Ν.Π. στον Τρίλοφο προσκομίζοντας:

·         Βιογραφικό σημείωμα

·         Επικυρωμένο φωτ/φο της αστυνομικής τους ταυτότητας

·         Τίτλους σπουδών

                       ·          Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας και εξειδίκευσης όπως περιγράφονται παραπάνω μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών ημερολογιακών ημερών από 2/10/13 και μέχρι 4/10/13.Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο