Το όνομα σας

  ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΤΡΟΣ

  ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΗΤΡΟΣ

  ΌΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

  Τ.Θ.

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  ΑΦΜ

  e-mail

  Σας υποβάλλω τα απαιτούμενα δικαιολητικά και παρακαλώ να με γράψετε στα Δημοτολόγια του Δήμου σας, στα οποία επιθυμώ να μεταδημοτεύσω:
  Το πιστοποιητικό από το Δήμο εγγραφής μου, που είναι ο Δήμος θα ληφθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία σας.


  Υπεύθυνη δήλωση περί της συνεχούς διετούς κατοικίας του στα όρια του Δήμου Θέρμης (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΉΣ ΑΠΟ GOV.GR )


  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΉΣ ΑΠΟ GOV.GR )

  Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΉΣ ΑΠΟ GOV.GR )


  Αποδεικτικά στοιχεία διετούς κατοικίας:

  Αντίγραφο εντύπου Ε1 (φορολογική δήλωση) έτους 2021

  Αντίγραφο πρόσφατης απόδειξης λογαριασμού ενέργειας ή φυσικού αερίου ή ύδρευσης, με την οποία επιβεβαιώνεται η πρόσφατη κατοικία του στο όνομα του αιτούντος.


  Σε περίπτωση που ο αιτών την μεταδημότευση στο Δήμο είναι άγαμος και διαμένει την τελευταία διετία στην κύρια κατοικία των γονέων του και δεν εκδίδονται στο όνομά του τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά, τότε για την απόδειξη της διετούς κατοικίας προσκομίζει :
  • Αντίγραφο εντύπου Ε1 (φορολογική δήλωση) έτους 2021 των γονέων του, από την οποία να προκύπτει ότι είναι προστατευόμενος ή φιλοξενούμενος
  • Αντίγραφο πρόσφατης απόδειξης λογαριασμού ενέργειας ή φυσικού αερίου ή ύδρευσης των γονέων
  • Υπεύθυνη δήλωση, την οποία δηλώνει ότι κατοικεί μαζί με τους γονείς του σε διεύθυνση εντός των ορίων του Δήμου.  Οροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Για ερωτήσεις σχετικά με την αίτηση σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2313.300750 /751 /755. 

   

  Comments are closed.

  Close Search Window
  Μετάβαση στο περιεχόμενο