Δελτία Τύπου, Προκηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Θέρμης, σας καλεί για εκδήλωση ενδιαφέροντος, σχετικά με την Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2/2023 ( α.π. 6036/31-01-2023, ΑΔΑ: ΨΛ5ΠΩΡΣ-ΤΣ6, εγκριτικό του ΑΣΕΠ  α.π. 2305/01-02-2023) για την κάλυψη  δεκατεσσάρων (14) θέσεων εργασίας, διαφόρων ειδικοτήτων ( ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ( έως και 31-08-2023 και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης) για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών και του ΚΔΑΠ ΑμεΑ “ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ”.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :
Πέμπτη 09-02-2023  έως και Δευτέρα 20-02-2023
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:
Αυτοπροσώπως, ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, ή ταχυδρομικά  με συστημένη επιστολή στην Δ/νση: Δήμος Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Θέρμη, Τ.Κ. 57001, Ν. Θεσ/κης, υπόψην κ. Καραμούτσιου Βασιλική.
 
Πληροφορίες: 2313-300747 και 743.
Επισημαίνουμε ότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανακοίνωσης το Παράρτημα με σήμανση 10/6/2021(το οποίο και σας παραθέτουμε)
 
Προς διευκόλυνση των υποψηφίων σας παραθέτουμε τα κάτωθι Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window