Το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών & Εγκαταστάσεων έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Προβαίνει  σε έλεγχο των κατασκευών και εγκαταστάσεων ώστε να διαπιστώνεται  η εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών.
  • Προβαίνει σε έλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων, των ετοιμόρροπων και των επικίνδυνα ετοιμόρροπων και προχωρά στον χαρακτηρισμό αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία.
  • Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, προβαίνει  σε  επιβολή  προστίμων ή άλλων προβλεπομένων κυρώσεων κατά την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.
  • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον γενικό οικοδομικό κανονισμό και τις οικοδομές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία.
  • Εισηγείται την αφαίρεση άδειας από οικοδομές για μη εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ, σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία.
  • Χορηγεί κάθε είδους βεβαιώσεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του τμήματος  και ιδίως βεβαιώσεις χώρων κύριας χρήσης για την αδειοδότηση επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  • Τηρεί αρχείο δηλωμένων αυθαιρέτων κτισμάτων.

τηλ. επικοινωνίας: 2313.300725,-733,-734 (εσωτ.γραμμή:489,485,480,477,479), e-mail: poleodomia@thermi.gov.gr

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window