Διακηρύξεις|

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  για την ανάθεση της μελέτης: «Υδραυλική, Στατική και Γεωτεχνική Μελέτη Θεμελίωσης Δεξαμενής Ύδρευσης στα πλαίσια του έργου της Ύδρευσης της περιοχής

Επέκτασης Θέρμης» ( CPV 71320000-7 (Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών) 71335000-5

(Τεχνικές μελέτες)) με προϋπολογισμό 90.004,15€ Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%),


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window