Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

imagesΑπλουστεύονται οι  διαδικασίες για τη χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς δεν απαιτείται, πλεόν, η έκδοση σχετικής άδειας παρά μια γνωστοποίηση. Ανάμεσα σε άλλα, το άρθρο 29 του  Ν. 4442/2016  προβλέπει την παράταση του ωραρίου χρήσης μουσικής για τα καταστήματα μετά από την έκδοση σχετικής άδειας από το Γραφείο αδειοδοτήσεων. Το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Θέρμης ενημερώνει, αναλυτικά, τους ενδιαφερόμενους:

Άδεια χρήσης μουσικής κα μουσικών οργάνων

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4442/2016, η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων στα καταστήματα τους πραγματοποιείται χωρίς να απαιτείται έκδοση σχετικής άδειας.

Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων για πρώτη φορά,  ή χρήση μουσικής κατόπιν λήξης υφιστάμενης αδείας υποβάλλεται γνωστοποίηση ηλεκτρονικά στη σελίδα www.notifybusiness.gov.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet.

Εφόσον το κατάστημα κάνει χρήση μουσικής και σε υπαίθριο χώρο, οφείλει να διαθέτει και να διατηρεί στο χώρο του καταστήματος τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα αποτυπώνεται η θέση και η φορά των ηχείων. Η τεχνική έκθεση θα αποδεικνύει ότι έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ούτως ώστε με μέγιστη ηχοστάθμη 80db να μη δημιουργούνται προβλήματα στα σημεία προστασίας.

Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής 

Η χρήση μουσικής επιτρέπεται σύμφωνα με την αρ 3/1995 Αστυνομική Διάταξη μέχρι τις 22.00  τη χειμερινή περίοδο και τις 23.00 τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους και σύμφωνα με την αρ 437/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Για τα καταστήματα που βρίσκονται εντός ορίων των οικισμών να ισχύει η αρ 396/2011 απόφαση παράτασης του ωραρίου μουσικής:
Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Θέρμης που βρίσκονται εντός των ορίων των οικισμών μπορεί να παραταθεί έως τη 01.00  για όλες τις ημέρες της εβδομάδας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
• Για τα καταστήματα που βρίσκονται εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών η λειτουργία του ωραρίου μουσικής για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μπορεί να παραταθεί μέχρι τις 03.00 και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι τις 02.00 .

Η βεβαίωση της θέσης του καταστήματος θα γίνεται με υπεύθυνη δήλωση μηχανικού. Η παράταση θα χορηγείται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων του Δήμου Θέρμης χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου ή κάποιου άλλου δικαιολογητικού.

Περισσότερες πληροφορίες:
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Θέρμης
Κτίριο Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Θέρμης, 1ος όροφος
Τηλέφωνα 2310 478042 2310 478043


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window