Διακηρύξεις|

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης” και συγκεκριμένα της Δράσης Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση της πράξης αυτής, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια ειδών για το Πρόγραμμα Ενεργειών Ευαισθητοποίησης Τοπικής Κoινωνίας Δήμου Θέρμης, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 11305/27-3-2015 πρόσκληση που ακολουθεί.

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Διακηρύξεις, Προκηρύξεις|

Σύμφωνα με την με αριθμ. 101/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης η απ’ ευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση για την προμήθεια εξοπλισμού σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής του Δήμου Θέρμης μετά την 3η κατακύρωση, με τη συγκέντρωση προσφορών.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης αυτής θα προμηθευτούν τα ειδικά σχολεία του Δήμου Θέρμης με εξοπλισμό εργαστηρίων αυτόνομης διαβίωσης (Πακέτο ΣΤ΄) και εξοπλισμό εργαστηρίων κηπουρικής (Πακέτο Ζ΄) όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην με αριθμ. Πρωτ. 2407/22-1-2014 σχετική διακήρυξη.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε, σας παρακαλώ όπως καταθέσετε φάκελο προσφοράς  για τα προαναφερθέντα είδη μέχρι την Τετάρτη 26 Μαρτίου  2014, ώρα 13.00 μ..μ.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δεύτερη Διακήρυξη


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΡΩΤ.Α.» και η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ» Α.Ε., ως Συντονιστής Εταίρος, προσκαλούν ανέργους, νέους επιστήμονες και αγρότες/αγρότισσες, για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης «Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης»  του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» του ΕΣΠΑ. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους. (περισσότερα…)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών|

sidiros …


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window