Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης

(Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 266 του Ν.3463/2006 «Ο Νέος Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων», σύμφωνα µε τις οποίες το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Κοινωφελών Επιχειρήσεων προσλαβαίνεται µε βάση τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για την πρόσληψη των ΟΤΑ µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) περί προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ, όπως αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α/11-05- 2015) και συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθ.4 της ΠΝΠ (ΦΕΚ.102/26-08-15) και το άρθ.116 του Ν 4547/2018.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999, σύμφωνα µε τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 το προσωπικό που προσλαβαίνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών µε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσασε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.2, εδ. ιε του Ν. 3812/2009 (Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και λοιπές διατάξεις), σύμφωνα µε τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν.2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.
 5. Την υπ΄αριθμ. 114/30-05-2022 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί «Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας για την λειτουργία των δομών Κ.Δ.Α.Π. της Επιχείρησης»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για την λειτουργία των δομών των Κ.Δ.Α.Π. της Επιχείρησης  κατά την θερινή περίοδο, συνολικά έξι (6) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:  

 

 

 

 

 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
01 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 Δεν απαιτούνται Έως 2 μήνες
02 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 3 Πτυχίο ΑΕΙ Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

Έως 2 μήνες

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 3. Να μη έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση (Παρέχεται από την υπηρεσία).
 2. Αντίγραφο ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο  να προκύπτουν τα στοιχεία      ταυτότητας.
 3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή  τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις        (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν. 148/11914).
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
 5. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του αιτούντος.
 6. Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας εφόσον διαθέτουν.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης  (Δημητρίου Καραολή & Καπετάν Χάψα,  τηλ. επικοινωνίας 2310 463423 και 2310 461655), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου deppath@thermi.gr  μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα της Δημοτικής Επιχείρησης (www.deppath.gr) και στο χώρο ανακοινώσεων της Δημοτικής Επιχείρησης και του Δήμου Θέρμης. Συγκεκριμένα από Τετάρτη 01/06/2022 έως και Δευτέρα 06/06/2022 και ώρες 08:30 έως  13:30.  Αιτήσεις με ταχυδρομική αποστολή δεν θα γίνονται δεκτές.

Ακολουθούν οι σχετικές αιτήσεις/ δηλώσεις :

ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΠΠΑΘ (5)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΠΠΑΘ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΠΠΑΘ 2

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο