Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις|

Σε προσλήψεις 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( 2 μηνα)  και συγκεκριμένα 3 ατόμων με ειδικότητα ΔΕ Οδηγών Γ΄ Κατηγορίας και 7 ατόμων ΥΕ Εργατών πρόκειται να προβεί ο δήμος Θέρμης καθώς έχει στην επικράτεια του αρκετά αλσύλλια εντός ή πλησίον των οικισμών και πολλούς ακάλυπτους κοινόχρηστους χώρους, όπου το ενδεχόμενο έναρξης πυρκαγιάς είναι μεγάλο ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Οι εργασίες τους θα αφορούν α) τον καθαρισμό των αλσυλλίων από τα ξεραμένα κλαδιά, τις πευκοβελόνες, τα κουκουνάρια, και άλλα εύφλεκτα απορρίμματα όπως μπουκάλια, χαρτιά, β)την αποψίλωση ακάλυπτων κοινοχρήστων χώρων, νησίδων και γ) την μεταφορά τους με φορτηγά.

Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Θέρμης και συγκεκριμένα στον κο Καρλοβασίτη Άγγελο και κα. Καραμούτσιου Βασιλική
( τηλ. 2313-300.743, 2313-300.747) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 22-5-2015 έως 26-5-2015.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής για την κατηγορία ΔΕ είναι τα εξής:

Για τους ΔΕ Οδηγούς Γ΄ Κατηγορίας :

1) – Δίπλωμα Ι.Ε.Κ. επαγγελματικής κατάρτισης ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων.
– Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
– Απολυτήριος τίτλος:
– Eνιαίου πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή
– Tεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή
– Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ του Ν. 1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας ,δηλ.
– Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκίνητων ή
– Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
– Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
– Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή
– Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας,
– ή Οποιοδήποτε Απολυτήριος Τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
– ή οποιοσδήποτε Απολυτήριος Τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
2) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας.

 

Για την κατηγορία ΥΕ δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την αίτηση και τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής να προσκομίσουν επιπλέον και τα παρακάτω :

α) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και
β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 που να δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα πρόσληψης λόγω παράτασης ή σύναψης νέας σύμβασης με το Δήμο μας μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υπάλληλος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.

 

 

 


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window