Ανακοινώσεις, Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Θέρμης, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 11145/16-02-2021 ( ΣΟΧ 1/2021) ( ΑΔΑ: ΩΔ4ΠΩΡΣ-ΖΘ0)Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ,  σας προσκαλεί για την κατάθεση αιτήσεων για την κάλυψη δεκαέξι (16) θέσεων εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων ( ΔΕ και ΥΕ), με 8/μηνη σύμβασης εργασίας, για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Υποβολή αιτήσεων από την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021 έως και την Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021.

Η υποβολή θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή,
στη Δ/νση : Δήμος Θέρμης, Δημοκρατίας 1,Τ.Κ. 57001, Θέρμη (υπόψην κ. Καραμούτσιου Βασιλική).

Σας παραθέτουμε προς διευκόλυνση σας, τη σχετική Ανακοίνωση, το σχετικό Παράρτημα του ΑΣΕΠ, το Έντυπο ΣΟΧ 6 και υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων.

Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού Δήμου Θέρμης

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1-2021 (ΩΔ4ΠΩΡΣ-ΖΘ0)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΛΥΜΜΑΤΟΣ 8-ΜΗΝΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ 8-ΜΗΝΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο