Προκηρύξεις|

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα δύο (2) μήνες, για την υλοποίηση του προγράμματος «Καλοκαιρινή  φύλαξη  παιδιών με δημιουργική απασχόληση»

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ λαμβάνοντας υπόψη: α) την υπ’αριθ.158/2013 απόφαση του Δ.Σ., β) την υπ’ αριθ. 160/2013 απόφαση του Δ.Σ, γ) τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 ειδ. ιε΄ του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ Α/234/28-12-2009), ανακοινώνει την πρόσληψη  έξι (6) ατόμων καλλιτεχνικό – εκπαιδευτικό προσωπικό ,με τα αντίστοιχα προσόντα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ (ΠΕ)

1

Πτυχίο Α.Ε.Ι. (εικαστικών τεχνών) ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ

Δύο (2) μήνες

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ (ΔΕ)

1

Πτυχίο Ι.Ε.Κ., ιδιωτικής σχολής – εργαστηρίου, ενοριακής σχολής,  πιστοποιημένο ή μη. Παρεμφερείς σπουδές 2 τουλάχιστον ετών: Θεολογία, Ιστορία Τέχνης, Εικαστικά, Αρχιτεκτονική, Γραφιστική, Ενδυματολογία, Θέατρο, Μακιγιάζ, Συντήρηση Αρχαιοτήτων και  Έργων Τέχνης, Κόμικ, Αrt – therapy, Βιομηχανικό σχέδιο, Διακόσμηση, Φωτογραφία, Κόσμημα, Βιτρώ, Ψηφιδωτό, Ξυλογλυπτική, Κεραμική.

Δύο (2) μήνες

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΔΕ)

1

Πτυχίο ή δίπλωμα οργάνου αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού.

Δύο (2) μήνες

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΔΕ)

1

Απόφοιτοι Ανωτέρων Δραματικών Σχολών ή τουλάχιστον πέντε έτη μέλη του Σ.Ε.Η. (Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών) ή απόφοιτοι θεατρικού εργαστηρίου.

Δύο (2) μήνες

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ)

2

 Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα αθλητικές δραστηριότητες κλειστών χώρων. Δύο (2) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 60 ετών. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους υποχρεωτικώς είναι:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν. 148/11914).

3. Αποδεικτικά εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας( όπου απαιτείται).

4.Βεβαίωση ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ..

5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση: Καραολή κ΄ Δημητρίου – Καπετάν Χάψα, Δημοτική Ενότητα Θέρμης) καθημερινά από 09.00 π.μ έως 13.00 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από Δευτέρα 17-06-2013 έως  Παρασκευή 21-06-2013.

                                                                   Η Πρόεδρος του Δ.Σ.      

                                                                       Δήμητρα  Χίνη                                    


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window