Διακηρύξεις|

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                               ΑΔΑ:Β4ΤΖΩΡΣ-5ΣΛ

 INTEREG   IV ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (2017-2013)                          Θέρμη,  4/10/2012

Διεύθυνση:Δημοκρατίας1, Θέρμη Θεσσαλονίκη, 57001                   Αριθμ. πρωτ.:40220

Πληροφορίες:Ι.Παντελίδου

Τηλ.2313300711,2313300778,  Fax: 2310464421, ipandelidou@dimosthermis.gr


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ

ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ (2.1-2.5)

& ΤΗ ΔΡΑΣΗ 5.3.1: Διοργάνωση διακρατικών εκθέσεων

ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

“Open protocols and tools for the edUcation and Training of voLuntary organisations in the field of Civil Protection, against nAtural Disasters (forest fires) in Greece and Bulgaria

ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ OUTLAND ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Πρόγραμματος

εδαφικής συνεργασίας

ελλαδα – βουλγαρια 2007-2013

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ προκηρύσσει Πρόχειρο Ανοικτό διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης 47.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}  ή 38.617,89 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 20 μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης και όχι μετά τις 31/01/2014.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 23 –10-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ         
Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από την έδρα του Δήμου Θέρμης Δημοκρατίας 1, Θέρμη, Τ.Κ. 57001, αρμόδιο Τμήμα  Προμηθειών, υπεύθυνοι υπάλληλοι Κοι Κολοκυθάς Αθανάσιος και Κυριάκης Μιχαήλ, τηλ. Επικοινωνίας 2310478029 & 2310478027,  και η παραλαβή της γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 09.00 με 14.00 και μέχρι πριν 3 (τρείς) ημέρες της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ          
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Προκήρυξη το αργότερο μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2012 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ. στην έδρα του Δήμου Δημοκρατίας 1, ΤΚ. 57001, Θέρμη, Τηλ: 2313300711 Fax: 2310464421 email: ipandelidou@dimosthermis.gr.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} του προϋπολογισμού του Έργου (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι δύο χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (€ 2.375,00).
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε είκοσι μήνες (20) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι μετά τις 31/01/2014.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window