Διακηρύξεις|

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΗ

Ερωτήματα σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού

Ερώτηση 1
Στο άρθρο 1 της διακήρυξης του διαγωνισμού ως Έργο ορίζεται το εγκεκριμένο πρόγραμμα με το ακρωνύμιο Outland. Στα άρθρα 29 και 33, τα οποία αφορούν τα περιεχόμενα και τα κριτήρια αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, γίνεται αναφορά στο Έργο. Διευκρινίσατε αν οι απαιτήσεις των κριτηρίων αφορούν το Έργο όπως προσδιορίσθηκε ανωτέρω ή το έργο των υπηρεσιών που αναλαμβάνει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος?

Απάντηση
Στην εισαγωγή του διαγωνισμού, στο άρθρο Α.1 όπου αναφέρεται η λέξη έργο, εννοείται το σύνολο του προγράμματος Outland και αναφέρονται συνοπτικά οι ενέργειες που περιλαμβάνει το πρόγραμμα αυτό, προκειμένου να αποκτήσει ο υποψήφιος ανάδοχος μία εικόνα για το πρόγραμμα αυτό. Στα άρθρα 29 και 33 της σχετικής διακήρυξης η λέξη έργο αναφέρεται στο σύνολο των υπηρεσιών του αναδόχου.

Ερώτηση 2
Στην παρ. 2.1 του άρθρου 24 της διακήρυξης αναφέρεται ότι “…… ο προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία ……… Η εμπειρία του προσφέροντα πρέπει να καλύπτει το σύνολο και των δύο ανωτέρω περιπτώσεων.”
Ενώ οι κατηγορίες /περιπτώσεις των παρόμοιων/ σχετικών υπηρεσιών είναι τρεις στην απαίτηση κάλυψης της εμπειρίας αναφέρονται “….. το σύνολο και των δύο ανωτέρω περιπτώσεων.”
επειδή δημιουργείται ανακολουθία παρακαλούμε όπως αποσαφηνίσετε αν η απαίτηση κάλυψης αφορά το σύνολο και των τριών κατηγοριών ή δύο εξ αυτών?

Απάντηση
Στην παρ. 2.1 του άρθρου 24 της διακήρυξης του Διαγωνισμού αναφέρεται ότι ο προσφέρων «θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοιας φύσης με τις ζητούμενες υπηρεσίες που παράσχε την 1η Ιανουαρίου 2006 και μέχρι σήμερα. Ως παρόμοιες / σχετικές με τις ζητούμενες υπηρεσίες θεωρούνται οι υπηρεσίες/ μελέτες σε θέματα (α) συμβούλου διαχείρισης έργων προστασίας δασικών οικοσυστημάτων, (β) συμβούλου διαχείρισης προγραμμάτων διασυνοριακής/ εδαφικής συνεργασίας και (γ) διαχείρισης δασικών πυρκαγιών. Η εμπειρία του προσφέροντα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των δύο ανωτέρω περιπτώσεων.» Εκ παραδρομής έχει γραφτεί «..το σύνολο των δύο ανωτέρω περιπτώσεων» εννοώντας «..το σύνολο των τριών ανωτέρω περιπτώσεων», αποσαφηνίζουμε ότι η απαίτηση κάλυψης αφορά το σύνολο και των τριών κατηγοριών και όχι μόνο δύο εξ αυτών.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window