Διακηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Θέρμης διακηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο, «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΡΠΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΕΝΛΗ ΔΔ ΘΕΡΜΗΣ».

Ανάδοχος της προμήθειας ανακηρύσσεται εκείνος που θα προσφέρει πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής επί της αξίας του προϋπολογισμού της μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου που εγκρίθηκε και θεωρήθηκε με την υπ’ αρ. 12993/12-03-2020 Απόφαση του Δ/ντη Δασών Ν. Θεσσαλονίκης.

Οι προδιαγραφές της μελέτης, ο καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την 12/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 07 Μαρτίου 2022 και 15.00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΕΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο