Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Interreg_IPA_CBC_Greece-FYR_Macedonia_TEST_SOLUTION_01Στο πλαίσιο της συνεδρίασής του χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης, ενέκρινε ομόφωνα την υλοποίηση του προγράμματος “Improving the conservation of priority plants in the cross border area” με ακρωνύμιο CONSE_PP, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020. Θυμίζουμε, ότι ο Δήμος Θέρμης είχε υποβάλει σχετική αίτηση χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο “Improving the conservation of priority plants in the cross border area” με ακρωνύμιο CONSE_PP στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 2: Προστασία του περιβάλλοντος – Μετφορές και ειδικότερα στο Μέτρο 2.3 Βιώσιμη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, οικοσυστημάτων και βιοποικιλότητας (Αποφάσεις ΔΣ 96/2016 και 146/2016).


Στόχος της πρότασης είναι η προστασία των ειδών χλωρίδας της διασυνοριακής περιοχής που έχουν χαρακτηριστεί ως είδη προτεραιότητας (priority species), ακολουθώντας μεθοδολογία που στηρίζεται στην έρευνα, σε έργα υποδομής, ψηφιακές πρακτικές και δράσεις ευαισθητοποίησης και εθελοντισμού. Ο Δήμος Θέρμης προτείνεται να αναλάβει τη δημιουργία/ανάπλαση ενός πάρκου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στο οποίο θα προταθούν προς φύτευση είδη που θα μελετηθούν στα πλαίσια της πράξης. Επίσης, προτείνονται δράσεις για την ευαισθητοποίηση που θα στοχεύουν κυρίως σε μαθητές και τη διερεύνηση δυνατοτήτων μελλοντικής εφαρμογής μικρών ενοτήτων αντίστοιχης χλωρίδας σε δημόσιους χώρους.

pocket park 3
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης που εγκρίθηκε είναι 1.189.618,29Ευρώ εκ των οποίων ο Δήμος Θέρμης θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 294.356,00 Ευρώ.
Η έναρξη υλοποίησης του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Χρηματοδότησης με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος.
Στο εταιρικό σχήμα του προγράμματος εκτός του Δήμου Θέρμης συμμετέχουν:
• Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα, ο οποίος είναι επικεφαλής εταίρος όλου του εταιρικού σχήματος
• Ο Δήμος Debarca (Ο.Τ.Α. Α΄Βαθμού) από την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
• Η Δημόσια Επιχείρηση για τη Διαχείριση και την Προστασία της περιοχής πολλαπλού σκοπού – JASEN (Public Enterprise for Managing and Protection of the Multipurpose Area – JASEN) από την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και
• Το Τμήμα Δασοπονίας του Πανεπιστημίου Αγίων Κύριλλου και Μεθόδιου (University Ss. Cyril and Methodius – Faculty of Forestry) απότην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο