Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Θέρμης ενημερώνει ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το επίδομα γέννησης μέσω της αντίστοιχης πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ.  Αναλυτικά, για κάθε παιδί που γεννιέται  στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2020 καταβάλλεται από το Δημόσιο μέσω του ΟΠΕΚΑ παροχή ύψους δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ. Η αίτηση για το επίδομα γέννησης μπορεί να υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο www.epidomagennisis.gr με χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του αιτούντος στο πληροφοριακό σύστημα TAXIS net της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), είτε μέσω εξουσιοδοτημένων χρηστών του Κέντρου Κοινότητας του πλησιέστερου Δήμου.  Η αίτηση υποβάλλεται στο Κέντρο Κοινότητας αποκλειστικά από τη μητέρα.
Αν η αίτηση υποβληθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη γέννηση του παιδιού , τότε καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Σε περιπτώσεις υποβολής αίτησης μετά την παρέλευση του 3μηνου από τη γέννηση, το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται ολόκληρο σε μία δόση.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης ( ΑΜΚΑ) του γεννηθέντος παιδιού
2. Διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος
3. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
4. Αριθμός κινητού τηλεφώνου
5. IBAN τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα, δικαιούχος ή συνδικαιούχος του οποίου να είναι ο αιτών.
Για υποβολή σε Κέντρο Κοινότητας απαιτούνται κατά περίπτωση και:
α. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού για το οποίο θα χορηγηθεί το επίδομα γέννησης.
β. Αντίγραφο των απαιτούμενων πράξεων διοικητικού και διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, καθώς και των απαιτούμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
γ. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
δ. Πρόσφατη βεβαίωση ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πράξης σύμφωνου συμβίωσης στην αντίστοιχη περίπτωση. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζει έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής για πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ε. Σε περίπτωση που η μητέρα έχει αποβιώσει ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει επιπρόσθετα ληξιαρχική πράξη θανάτου της μητέρας.
στ. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής αλλοδαπός προσκομίζει επιπρόσθετα ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς.
ζ. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και είναι πολίτης κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στην Ελβετική Συνομοσπονδία ή σε άλλο κράτος πλην των ανωτέρω και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζει επιπρόσθετα άδεια διαμονής για πολίτη χώρας. Για όποια από τα ανωτέρω δικαιολογητικά προβλέπεται διάρκεια ισχύος, αυτά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης.
η. Σε περίπτωση που η επιτροπεία του παιδιού έχει ανατεθεί σε φυσικό πρόσωπο προσκομίζεται επιπρόσθετα η σχετική Δικαστική απόφαση ή η σχετική διαταγή ανάθεσης.
θ. Σε περίπτωση ύπαρξης δικαστικής απόφασης ή διαταγής ανάθεσης της επιμέλειας του παιδιού προσκομίζεται επιπρόσθετα η σχετική Δικαστική απόφαση ή η σχετική διαταγή ανάθεσης.
ι. Σε περίπτωση αναγνώρισης τέκνου προσκομίζεται επιπρόσθετα η συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου.
Τα προς υποβολή δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή ή που σε κάθε περίπτωση δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να είναι νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα, όπου απαιτείται να φέρουν την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης(Apostile).
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α75) ως προς τα δηλούμενα από τον αιτούντα στοιχεία μεταξύ των οποίων και η ακρίβεια ελεγχόμενης δήλωσης φορολογίας του εισοδήματος και η φορολογική κατοικία του.
Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στην υποβολή της αίτησής σας ή σε τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την προσπάθεια υποβολής της αίτησης μπορείτε να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κέντρο Κοινότητας του δήμου Θέρμης.

Για κάθε διευκρίνιση/πρόσθετη πληροφορία & προγραμματισμό ραντεβού, τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας
Μορφίδου Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός (Συντονίστρια), m.morfidou@thermi.gov.gr (εσ.γραμμή 2)
Πιστόλα Ελένη, Κοινωνική Λειτουργός, e.pistola@thermi.gov.gr (εσ.γραμμή 2)
και Συμεωνίδου Βασιλεία, Ψυχολόγος, v.symeonidou@thermi.gov.gr (εσ.γραμμή 1)
είναι στη διάθεση σας για δια ζώσης εξυπηρέτηση από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 16:00 και τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή μετά τις 14.00.
Διεύθυνση: Aπ. & Γρ. Ταβάκη 28, 57001, Θέρμη (Γραμμή 60, 66 & 67 ΟΑΣΘ, στάση 36033: Χάνι)
Τηλ. Επικοινωνίας: 2313- 300739 (Ακολουθείτε τις οδηγίες, επιλέγετε το 1 και κατόπιν το εσωτερικό του υπαλλήλου)
Μail επικοινωνίας: kentro-koinotitas@thermi.gov.gr
Facebook: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θέρμης


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

imagesΤο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θέρμης, ενημερώνει τους δημότες ότι ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης. Το διάστημα χορήγησης του επιδόματος θα αφορά τις αγορές πετρελαίου θέρμανσης από 15 Οκτωβρίου 2017 μέχρι και την 30 Απριλίου 2018. Η υποβολή των αιτήσεων και η ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής στο TAXISNET. (περισσότερα…)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο