Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

SAMARS HMERIDA

Με μεγάλη ανταπόκριση των ενδιαφερομένων ολοκληρώθηκε η ενημερωτική συνάντηση με τίτλο «Βέλτιστη χρήση νερού», στο πλαίσιο του έργου Best Water Use – BestU, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Interreg V-A Πρόγραμμα Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2014-2020». Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.», σε συνεργασία με την Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης «Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.», το Περιφερειακό Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας «ΓΕΩΤ.Ε.Ε.» και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης «Δ.Ε.Υ.Α.» των Δήμων Θερμαϊκού, Θέρμης και Πυλαίας-Χορτιάτη που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο χώρο του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) του ΑΠΘ.

Όπως είναι γνωστό “ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος στοχεύει στην αλλαγή της συμπεριφοράς, η οποία ξεκινά από την πολύ μικρή ηλικία. Εμείς έχουμε μεγαλώσει σε μία καταναλωτική κοινωνία που παρήγαγε και χρησιμοποιούσε αλόγιστα τους πόρους. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην επόμενη γενιά. Από την προσχολική ηλικία, από την παιδική και την εφηβική ηλικία είναι στα χέρια των παιδιών να αλλάξουν τον τρόπο, με τον οποίο εμείς χρησιμοποιούσαμε τους φυσικούς πόρους και το νερό είναι ένα από τους πιο βασικούς φυσικούς πόρους”, δήλωσε ο κ. Σαρηγιάννης, Γενικός Διευθυντής της Ανατολικής Α.Ε. . Ανέφερε επίσης πως το έργο «Best Water Use» υλοποιείται σε συνεργασία με τις διευθύνσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με τους τέσσερις δήμους ανατολικής Θεσσαλονίκης, Θέρμης, Καλαμαριάς, Θερμαϊκού και Πυλαίας – Χορτιάτη και τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Η συνεργασία θα γίνει κυρίως μέσω των δημοτικών παιδικών σταθμών.-Βουλγαρίας 2014-2020».

SARHGIANNHS 1PONERIDHS HMERIDAΤην ημερίδα χαιρέτισαν ο Πρόεδρος της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. καθηγητής Γιάννης Κρεστενίτης, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος, ο Πρόεδρος της Ανατολικής Α.Ε. κ. Σωκράτης Σαμαράς, όπως και οι Πρόεδροι των Δ.Ε.Υ.Α. των Δήμων Θερμαϊκού κ. Αγγελάκης Σαμακοβλής, Θέρμης κ. Παναγιώτης Πονερίδης και Πυλαίας-Χορτιάτη κ. Χρήστος Μπουτσιβάρης.

Κατά το σύντομο χαιρετισμό του στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Ανατολικής Α.Ε μεταξύ άλλων ανέφερε : 

“Με ιδιαίτερη τιμή σας καλωσορίζω, ως Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. «Ανατολική Α.Ε.» στην ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Βέλτιστη χρήση νερού» που λαμβάνει χώρα σήμερα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Bestwateruse-BestU. Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ μέσα από την υλοποίηση του BEST-U αποσκοπεί τόσο στην κεφαλαιοποίηση αποτελεσμάτων προηγούμενων έργων ως προς την προώθηση καινοτόμων πρακτικών στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και την ορθή διαχείριση υδάτων, όσο και στην ενίσχυση της εδαφικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, μέσω κοινής προσέγγισης των διασυνοριακών περιβαλλοντικών ζητημάτων και ειδικότερα μέσω ανάπτυξης κοινής κουλτούρας στην ορθολογική διαχείριση των (διασυνοριακών) υδατικών πόρων.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία ANATOΛIKH A.E. συστάθηκε με την μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, ως Κέντρο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Ενίσχυσης της Τοπικής Οικονομίας της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

H ίδρυση της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., τον Μάϊo 1995, προέκυψε μέσα από τα χαρακτηριστικά και τους ρυθμούς ανάπτυξης της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Η δυναμική συνύπαρξη όλων των τομέων της οικονομίας, η έντονη μεταβολή των χρήσεων και της αξίας γης, η οικιστική πίεση και η συγκέντρωση δραστηριοτήτων για την εξυπηρέτηση του Πoλεoδoμικoύ Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που λήφθηκαν υπόψη.

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. αποτελεί εργαλείο για την ταχύτερη και αρτιότερη προσέγγιση της βιώσιμης ανάπτυξης στην τοπική κοινωνία.

Βασική πολιτική στη λειτουργία της, είναι o συνδυασμός παράλληλων παρεμβάσεων σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και η ενσωμάτωση στοιχείων της ολοκληρωμένης ανάπτυξης σε όλες τις μεμονωμένες δράσεις της, αξιοποιώντας και τη συμμετοχή της σε συγχρηματοδοτούμενα από προγράμματα της Ε.Ε, έργα.

Ιδιαίτερη είναι η συμβολή της στην προώθηση της Ανακύκλωσης στους Δήμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στην αντιμετώπιση της απασχόλησης, στην προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας, στη διαχείριση των μετακινήσεων, στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, στη λειτουργία κοινωνικών δομών, στον επιχειρησιακό σχεδιασμό των ΟΤΑ και στην υποστήριξη της λειτουργίας του Δικτύου Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης.

Ιδιαίτερα στον τομέα διαχείρισης των υδάτινων πόρων η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ έχει υλοποιήσει μία σειρά έργων, τα σημαντικότερα εκ των οποίων είναι τα εξής,

  • Το έργο WATERinCORE – Αειφορική διαχείριση νερού μέσω της ενδυνάμωσης της Κοινής Ευθύνης σε Μεσογειακές λεκάνες απορροής, στο πλαίσιο του προγράμματος MED.
  • To έργο WATER AGENDA – Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της Agenda 21 και των κατευθύνσεων της οδηγίας πλαίσιο 2000/60/ΕΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE
  1. To έργο “Basins Versants Mediterraneens” Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ανάπτυξη πιλοτικών έργων και βέλτιστων πρακτικών στην διαχείριση υδάτινων πόρων στις Μεσογειακές Υδρολογικές Λεκάνες στο πλαίσιο του INTERREG IIIB .
  • Το έργο «INTERISK» για τη διαχείριση κινδύνων που αφορούν στους υδατικούς πόρους με τη χρήση τηλεματικής. ECOS OUVERTURE, και τέλος
  • Το έργο BEST – U «Βέλτιστη Χρήση Νερού» στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται η σημερινή εκδήλωση.
  • Μελέτη κατασκευής και ενιαίας διαχείρισης αρδευτικών δικτύων λεκάνης Ανθεμούντα.
  • Μελέτη αρδευτικού δικτύου Βασιλικών.
  • Ολοκληρωμένη μελέτη διαχείρισης υδατικών πόρων λεκάνης Νότιων παράκτιων περιοχών Ν. Θεσσαλονίκης και Ν. Χαλκιδικής.
  • Σχεδιασμός και υποστήριξη υλοποίησης διαδικασιών διαβούλευσης των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών απορροής ποταμών των υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.

“Χωρίς νερό δεν υπάρχει ζωή” ….με τα λόγια αυτά, ξεκίνησε το σύντομο χαιρετισμό του στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Θέρμης κ. Παναγιώτης Πονερίδης. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη σωστή διαχείριση των αποθεμάτων νερού, που τόσο είναι απαραίτητα σήμερα, από τη ΔΕΥΑ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία και με τη ΔΕΥΑ Θέρμης, ώστε να καλυφθούν στο άμεσο μέλλον οι ανάγκες ύδρευσης στο Πλαγιάρι αλλά και στην περιοχή που βρίσκονται τα ΤΕΦΑΑ στη Θέρμη, όπου η ζήτηση είναι μεγάλη και μόνον έτσι θα μπορούσε να καλυφθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιπλέον επεσήμανε ιδιαίτερα την αξιοποίηση και των ποταμιών και των ρεμάτων, όπου ο Δήμος Θέρμης κατά το παρελθόν έδωσε δείγματα γραφής και ορθής αξιοποίησής τους, με τη δημιουργία φραγμάτων, όπου αποθηκεύονται τα νερά της βροχής. “Ενημερωτικές συναντήσεις σαν τη συγκεκριμένη, δίνουν μία μοναδική ευκαιρία εντοπισμού τυχόν προβλημάτων, αλλά και αντιμετώπισής τους στην κατεύθυνση ορθής διαχείρισης των πολυτιμότερου αγαθού μας, του νερού”, σημείωσε χαρακτηριστικά κλείνοντας ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Θέρμης.

Αναλυτικά, κατά την 1η ενότητα αναφέρθηκαν οι λόγοι που οδήγησαν στο BestU και ακολούθησε παρουσίαση των στόχων, των ομάδων στόχου, των πακέτων εργασίας (δράσεις και παραδοτέα) και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου «Best Water Use», από την κ. Κασάπη Κωνσταντία-Αναστασία, Γεωλόγο Msc, συνεργάτη της Ανατολικής Α.Ε., τονίζοντας την προσπάθεια για ολιστική προσέγγιση της διαχείρισης των υδάτων. Η 2η παρουσίαση με τίτλο «Τρέχουσες ερευνητικές δράσεις στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.» έγινε από τον κ. Ιωάννη Λιούμπα, Δρ. Χημικό Μηχανικό, στέλεχος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Έργων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.. τονίζοντας ότι οι δράσεις αυτές είναι εναρμονισμένες με τους στόχους για προστασία του περιβάλλοντος, ικανοποίηση και ασφάλεια των πολιτών, τη βελτιστοποίηση των διεργασιών και τη συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας. Ενδιαφέρον παρουσίασε για το κοινό το πρόγραμμα Έξυπνα Υδρόμετρα, (SMART-WATER), που αφορά συστήματα τηλεμέτρησης της κατανάλωσης και διαχείρισης της ζήτησης νερού ύδρευσης. Η 3η παρουσίαση με τίτλο «Διαχείριση Υδάτων, Γεωργία-Προστασία περιβάλλοντος» αποτελείτο από 2 μέρη και πραγματοποιήθηκε από 2 μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., την κ. Καλλιόπη Παπαοικονόμου, Γεωπόνο Msc – Περιβαλλοντολόγο (Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Ημαθίας) και τον κ. Στέφανο Στεφανίδη, Δασολόγο-Περιβαλλοντολόγο PhD, οι οποίοι προσέγγισαν το ζήτημα της διαχείρισης ως προς την νομοθεσία, τα σχέδια διαχείρισης και το σωστό σχεδιασμό των τεχνικών έργων.

 

SAMARAS HMERIDA MARKINH

Ακολούθησαν η παρουσίαση «Εναλλακτικές (νέες) πηγές αρδευτικού νερού» από τον κ. Αθανάσιο Πανώρα, τέως τακτικό ερευνητή ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και η παρουσίαση «To Κέντρο UNESCO Ολοκληρωμένης και Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του Α.Π.Θ, ο ρόλος του για την επίτευξη των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης» από την κ. Ελπίδα Κολοκυθά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ..”Δεν μπορείς να διαχειριστείς ό,τι δεν μπορείς να μετρήσεις” είπε ο κ. Πανώρας, τονίζοντας την ανάγκη συστηματικών μετρήσεων για ορθό σχεδιασμό, ελαχιστοποίηση της σπατάλης και βελτιστοποίηση της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Χρειάζονται περισσότερα και καλύτερα στοιχεία, όπως επισημαίνεται και στην έκθεση του Ιουλίου του 2018 του ΟΗΕ, για τον “στόχο 6”, που είναι Καθαρό Νερό και Αποχέτευση – στην “Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη” υπογράμμισε η πρόεδρος του Κέντρου UNESCO Ολοκληρωμένης και Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του ΑΠΘ, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, κ. Ελπίδα Κολοκυθά. “Χρειάζονται αξιόπιστα, συνεκτικά και αθροιστικά στοιχεία σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων, διαθέσιμα και προσβάσιμα και αύξηση της διαφάνειας και της υπευθυνότητας”, είπε η κ. Κολοκυθά.

PONERIDHS HMERIDA MAKRINH

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας, ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ, Κωνσταντίνος Βουδούρης στην παρουσίαση του με τίτλο «Το Νερό στην Κυκλική Οικονομία των Πόλεων: Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης» εξήγησε πως σε μια κυκλική οικονομία η επαναχρησιμοποίηση νερού διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, καθώς έχει σημαντικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, τονίζοντας ότι για την επιτυχία χρειάζονται συνέργειες και δράσεις μεταξύ ατόμων, φορέων, δήμων, πολιτείας.
Ακολούθησε η παρουσίαση του κ. Ευάγγελου Κυριακού, Υπεύθυνου Τουρισμού στο Δήμο Έδεσσας, με τίτλο «Water.NET. Οι δρόμοι του νερού», δίνοντας μία διαφορετική προσέγγιση των υδατικών πόρων ιστορικά και πολιτιστικά.
Η κ. Βίκυ Ιππέκη, υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε στις εκπαιδευτικές δράσεις, με θέμα τη βιώσιμη διαχείριση του νερού. Όπως η ίδια είπε “Οι μικροί μαθητές θα είναι οι αυριανοί ενεργοί πολίτες κι αν εκπαιδευθούν τώρα στην εξοικονόμηση νερού, στην ορθολογική χρήση του, θα γίνουν υπεύθυνοι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι πολίτες αύριο. Το σημαντικό είναι ότι η γενιά αυτή θα ευαισθητοποιήσει και εκείνους που δεν είχαν την ευκαιρία να πάρουν τέτοια ερεθίσματα στη δική τους εκπαίδευση, τους μεγαλύτερους. Αυτή η γενιά είναι το μέλλον, το αύριο, με οδηγό αυτά τα παιδιά μπορούμε να συνεχίσουμε και εμείς φτάνει να συνεχίσουν να υπάρχουν τα καινοτόμα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης”.

HMERIDA NERO GENIKH
Οι εργασίες της ενημερωτικής εκδήλωσης ολοκληρώθηκαν με την παρουσίαση της κ. Αντιγόνης Πενθερουδάκης από το Μεσογειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, ανάδοχος της Ανατολικής Α.Ε. για το Πακέτο για την ανάπτυξη εκπαιδευτικής περιβαλλοντικής διαδικασίας. Η κα Πενθερουδάκη ενημέρωσε το κοινό για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση που θα λάβει χώρα στο πλαίσιο του έργου Best Water Use – BESTU στην πιστοποιημένη δομή του ΚΕΚ. Οι ωφελούμενοι που θα αποτελούνται από 3 ομάδες των 20 ατόμων θα καταρτιστούν για 40 ώρες στην αειφορική χρήση του νερού και για την εκπαίδευση τους θα λάβουν πιστοποιητικό από το ΚΕΚ. Μετά τις ερωτήσεις και τη συζήτηση με το κοινό, ακολούθησε ελαφρύ γεύμα και η ημερίδα ολοκληρώθηκε.

 

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window