Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Ψηφίστηκε στη Βουλή το νομασχέδιο μέσω του οποίου προβλέπεται η ηλεκτρονική έκδοση των Ληξιαρχικών Πράξεων καθώς και όλων των πιστοποιητικών του Δημοτολογίου.
Στο εξής, μέσω του gov.gr γίνεται η χορήγηση ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δηµοτολογίου όπως προβλέπει άλλωστε το άρθρο 65 του νομοσχεδίου με τίτλο «Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. ΄΄Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις΄΄ (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. ΄΄Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα΄΄ (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις».

Τι προβλέπει αναλυτικά το άρθρο 65:

Χορήγηση αποσπασµάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δηµοτολογίου µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης.

Η χορήγηση αποσπασµάτων των ληξιαρχικών πράξεων του ν. 344/1976 (Α’ 143) µπορεί να γίνεται µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης µε βάση τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών. Τα αποσπάσµατα αυτά µπορούν να χορηγούν µε τον ίδιο τρόπο και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Για την αποδεικτική δύναµη των αποσπασµάτων ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 344/1976.
Η χορήγηση πιστοποιητικών δηµοτολογίου µπορεί να γίνεται µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης µε βάση τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών. Τα πιστοποιητικά αυτά µπορούν να χορηγούν µε τον ίδιο τρόπο και τα ΚΕΠ. Για την αποδεικτική δύναµη των πιστοποιητικών ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 17 του ν. 3274/2004 (Α΄ 195).
Τα αποσπάσµατα των ληξιαρχικών πράξεων και τα πιστοποιητικά δηµοτολογίου που χορηγούνται σύµφωνα µε το παρόν φέρουν: α) τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 3 του εικοστού τετάρτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), όπως κυρώ- θηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), και β) τα στοιχεία του αρµόδιου για την έκδοσή του οργάνου, γί- νονται δε υποχρεωτικά αποδεκτά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), ό- πως κυρώθηκε και ισχύει.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης των αποσπασµάτων και των πιστοποιητικών του παρόντος, τα πρότυπα των χορηγούµενων αποσπασµάτων και πιστοποιητικών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
Οι πολίτες κάτοικοι του Δήμου Θέρμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr μπορούν να ζητούν και να λαμβάνουν :
• Πιστοποιητικό Γέννησης
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

Για έκδοση Ληξιαρχικών Πράξεων γέννησης, γάμου ή θανάτου, οι συνδημότες μας μπορούν να λαμβάνουν μέσω του gov.gr ΜΟΝΟ για όσα γεγονότα έχουν τελεσθεί στο εξωτερικό και είναι δηλωμένα στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι συνδημότες μας, μπορούν να απευθύνονται στο Δημοτολόγιο του Δήμου Θέρμης και τα τηλέφωνα 2313300750 και – 755.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο