Έργα|

Με το έργο αυτό, προϋπ. 28.400€ κατασκευάστηκαν τρεις νέες ποτίστρες ζώων στη Τ.Κ. Λιβαδίου και επισκευάστηκε άλλη μία υπάρχουσα. Από τις τρεις νέες ποτίστρες, οι δύο αντικατέστησαν υπάρχουσες κατασκευές, οι οποίες παρουσιάζαν σημαντικές βλάβες. Πιο συγκεκριμένα, κατασκευάστηκε μία νέα ποτίστρα στη θέση “Καταφύγια Κυνηγών”.  Οι υπάρχουσες ποτίστρες στις θέσεις “Tσιρνούδα” και “Άλλο Λιβάδι” αντικαταστάθηκαν με νέες ύστερα από καθαίρεση  των υπαρχόντων και  επισκευάστηκε η υπάρχουσα ποτίστρα στη θέση “Παναγία”.
Οι νέες ποτίστρες διαστάσεων 11,40Χ2,90 κατασκευάστηκαν από οπλισμένο σκυρόδεμα  και  αποτελούνται από :

1) από δάπεδο (βάση) μήκους  11,40μ.,  πλάτους 2,90μ.  και πάχους 0,20μ., κατασκευασμένο από εργοστασιακό σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 οπλισμένο με δύο σχάρες χαλύβδινου οπλισμού φ12/15 άνω και κάτω (όπως στο συνημμένο σχέδιο), το οποίο εδράζεται σε μπετόν καθαριότητος πάχους 7 εκ. από εργοστασιακό σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

2) από κατακόρυφα τοιχία ύψους 0,40μ  και πάχους 0,20μ. κατά την έννοια του μήκους και ύψους 0,60μ. και πάχους 0,20μ. κατά την έννοια του πλάτους, κατασκευασμένα από εργοστασιακό σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 οπλισμένο με δύο σχάρες χαλύβδινου οπλισμού φ10/15  .

Κατά τη φάση της κατασκευής των ξυλοτύπων των  κατακορύφων  τοιχίων  κατά την έννοια του πλάτους,  τοποθετήθηκαν κατάλληλα τεμάχια από σωλήνες PVC, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρωση της ποτίστρας με πόσιμο νερό, η εκκένωση για καθαρισμό και η εκκένωση από υπερχείλιση. Η σύνδεση της παροχής πλήρωσης της κάθε ποτίστρας με το δίκτυο ύδρευσης έγινε με σωλήνα πολυαιθυλενίου, εντός πλαστικού φρεατίου που τοποθετήθηκε  μέσα  στο έδαφος, ενώ στο εξωτερικό της τμήμα προστατεύεται από σωλήνα PVC.
Για την επισκευή της υπάρχουσας ποτίστρας , απαιτήθηκαν οι παρακάτω εργασίες και υλικά :

  • Υδροβολή της εσωτερικής και της εξωτερικής  επιφάνειας της ποτίστρας, ύστερα από εκκένωσή της, ώστε να αποκαλυφθούν τα σημεία που χρήζουν επισκευής και να δημιουργηθεί επιφάνεια κατάλληλη για πρόσφυση των υλικών επισκευής
  • Εφαρμογή συγκολλητικής ρητίνης σε διεπιφάνειες παλαιού και νέου σκυροδέματος
  • Προμήθεια και εφαρμογή μη συρρικνουμένου ετοίμου κονιάματος στα σημεία που θα κριθεί κατά  την επίβλεψη επιβεβλημένη η επισκευή επιφανειών τσιμεντοκονίας ή η διαμόρφωση λουκιού στον αρμό μεταξύ βάσης και κατακορύφων τοιχίων εσωτερικά

 

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window