Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Την έγκριση συμμετοχής του δήμου Θέρμης ως εταίρου στο έργο «SAYouth», στο πλαίσιο του προγράμματος EUROPE FOR CITIZENS-Strand 2- Democratic engagement and civic participation (EACEA/51/2018), αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο στη συνεδρίαση της 29ης Ιουλίου. Ο δήμος Θέρμης θα είναι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στο συγκεκριμένο έργο στο οποίο συμμετέχουν συνολικά εννέα Ευρωπαίοι εταίροι από επτά χώρες.

Ο κεντρικός στόχος του έργου «SAYouth» είναι οι νέοι να γνωρίσουν και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη συμμετοχή τους στην κοινωνία των πολιτών, τον τρόπο βελτίωσης της επικοινωνίας με τις δημόσιες αρχές και τον τρόπο προώθησης της βιώσιμης δημοκρατίας μεταξύ των νέων. Η ανάγκη για την υλοποίηση αυτού του έργου γεννήθηκε από την κοινή διαπίστωση ανάμεσα σε όλους τους Ευρωπαίους εταίρους ότι οι τοπικές αρχές δυσκολεύονται να αφουγκραστούν και να επικοινωνήσουν με τις νεότερες γενιές, γεγονός που οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως η έλλειψη καναλιών και εργαλείων για την ενεργοποίηση της συμμετοχής τους, η ελλιπής γνώση και κατανόηση από μέρους των νέων για το δημοκρατικό σύστημα και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς επίσης και σε ένα χαμηλό ποσοστό χρηματοδοτήσεων από πλευράς τοπικών αρχών για την αντιμετώπιση του θέματος. Έτσι, η δημιουργία ενός ψηφιακού εργαλείου από τα ίδια τα μέλη συμβουλίων ή οργανώσεων νέων, που θα στοχεύει στον καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών για την αύξηση της επιρροής των νέων στην κοινωνία, μπορεί να βοηθήσει στην εφαρμογή πολιτικών, εκδηλώσεων και έργων με κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω.

Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι:
1. Η προώθηση ενός διαδραστικού και εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των νέων και των δημόσιων αρχών σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
2. Να αναπτυχθούν πιο ελκυστικά και περιεκτικά κανάλια επικοινωνίας, εργαλεία και μέθοδοι.
3. Η προώθηση καλύτερης γνώσης των δημοκρατικών συστημάτων και οργάνωσης σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
4. Να αναπτύξει την αίσθηση του “ανήκειν” των νέων στα δημόσια ιδρύματα σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
5. Να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών και τη δημόσια ζωή και στον τομέα του εθελοντισμού.

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του προγράμματος είναι τα εξής:
– αυξημένη γνώση σχετικά με τα ευρωπαϊκά μοντέλα συνεργασίας μεταξύ των νέων και των δημόσιων αρχών.
– ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της συμμετοχής των
νέων στην κοινωνία των πολιτών και στον εθελοντισμό.
– αυξημένη συμμετοχή των πολιτών και από κοινού αίσθηση ότι ανήκουν στην ΕΕ.
– ισχυρή δικτύωση εταίρων και ενδιαφερομένων.
– δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού ψηφιακού εργαλείου για τον καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών.

Το έργο SAYouth έχει διάρκεια 24 μήνες και συμμετέχουν σε αυτό εννέα οργανισμοί από επτά ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Σουηδία, Φιλανδία, Πολωνία, Βουλγαρία, Γερμανία και Ελλάδα).


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο