Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

Από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου 2014, το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Θέρμης  «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» θα λειτουργήσει τμήματα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» (ΕΣΠΑ).

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), είναι μονάδες στις οποίες απασχολούνται παιδιά ηλικίας 5-12 χρονών για ορισμένο διάστημα της ημέρας.

Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να έρθουν καθημερινά ή όσες φορές επιθυμούν, από τις 16:15 έως 21:00 μμ, και μέσω εξειδικευμένου προσωπικού, να ασχοληθούν με  Θεατρικό παιχνίδι – Εικαστικά – Μουσική προπαιδεία – Γυμναστική και Αθλητικά παιχνίδια – χορό – Πληροφορική  κλπ.

Τα  ΚΔΑΠ  παραμένουν  στη διάθεση των παιδιών κατά τις Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές διακοπές. Το καλοκαίρι (από 15 Ιουνίου ως 31 Ιουλίου) τα  Κ.Δ.Α.Π. λειτουργούν  σε πρωινή βάση υλοποιώντας το Πρόγραμμα  Καλοκαιρινής  Φύλαξης  Παιδιών.

Στο πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν εργαζόμενες ή άνεργες  μητέρες που έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 30.000 € για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 35.000€ για μητέρες που έχουν 3 ή 4 παιδιά και 40.000 για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω.

Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το φορολογητέο εισόδημα καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία.

 Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων γυναικών, θα ξεκινήσει να διατίθεται ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στις ιστοσελίδες της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr και www.eetaa1.gr/index1.html), της ΚΕΔΕ (www.kedke.gr) και του ΕΠΑΝΑΔ (www.epanad.gov.gr)

 Oι ενδιαφερόμενες έχουν δικαίωμα δήλωσης  έως δύο (2) εναλλακτικές επιλογές ΚΔΑΠ σε επίπεδο πόλης.

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από τις 25/7/2013 έως τις 2/8/2013 (ώρα 14:00) και ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε Πολυτεχνείου 39, 7ος όροφος – 54626, Θεσσαλονίκη.

 Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής :

1.       – Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

2.      –   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3.  – Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο αυτού, για το οικονομικό έτος 2012(εισοδήματα  1/1 έως 31/12/2011)

 Β. Δικαιολογητικά απασχόλησης:

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται βεβαίωση εργοδότη ΚΑΙ αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτείταιαντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές, καιΥπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ή Βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές .

Εάν η ενδιαφερόμενη συμμετέχει σε πρόγραμμα STAGE του Ο.Α.Ε.Δ , απαιτείται Αντίγραφο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ Ο.Α.Ε.Δ., Φορέα Υλοποίησης και ασκούμενης, και  Υπεύθυνη δήλωση για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, κατά την ημερομηνίαυποβολής της «Αίτησης συμμετοχής».

Εάν η ενδιαφερόμενη συμμετέχει σε πρόγραμμα Ν.Θ.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ , απαιτείται Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής και Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής», στην οποία θα γίνεται αναφορά στον αρ. πρωτ. της έγκρισης του Ο.Α.Ε.Δ.

Εάν η ενδιαφερόμενη συμμετέχει σε πρόγραμμα Ν.Ε.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ, απαιτείται Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής, και  Υπεύθυνη δήλωση για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, κατά τηνημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής».

Εάν η ενδιαφερόμενη συμμετέχει σε πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, απαιτείται βεβαίωση από πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για τη συνέχισηπαρακολούθησης του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής».

 Γ.  Δικαιολογητικά Ανεργίας:

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτείταιαντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, που να έχει όμως εκδοθεί πριν την ημερομηνία  δημοσίευσης της παρούσας, και  αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

Εάν η ενδιαφερόμενη λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ κατά τους τελευταίους 24 μήνες και παραμένει άνεργη, απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασηςεπιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.

Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος, απαιτείται βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ ότι είναι τουλάχιστον δώδεκα συνεχόμενους μήνες άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 Δ.  Δικαιολογητικά αναπηρίας:

Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και

ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος:  

με ποσοστό αναπηρίας 35{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

με ποσοστό αναπηρίας 67{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} και άνω για το σύζυγό της,  απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να επικοινωνείτε  με τα ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»,  Δημοτικό Κατάστημα Τριλόφου, Πλατεία Δημαρχείου (έναντι S/M ΜΑΣΟΥΤΗΣ), από 8:00- 16:00 μμ, Τηλ: 23923/30-213, 30-214, 30-219

 OΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Ν.Π.Δ.Δ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window