Ανακοινώσεις|

κατάλογοςΣύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 24 του Ν.4304/2014 (ΦΕΚ 234 Α/23-10-2014) προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε δήμους από τέλη παρεπιδημούντων, τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων, δημοτικά τέλη, φόρους και εισφορές, πρόστιμα ΚΟΚ, μισθώματα ακινήτων παραχώρησης χρήσης αιγιαλού, τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων και πρόστιμα αυθαίρετης, κτλ, εκτός οφειλών από κάθε είδους πρόστιμα αυθαιρέτων κατασκευών τα οποία είναι βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα έως τις 30-10-2014 ως εξής:

β.Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των (βεβαιωμένων και) ληξιπρόθεσμων οφειλών του οφειλέτη προς τονδήμο (ή νπδδ του) και όχι μέρος αυτών.
γ.Η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει κατόπιν αίτησης του οφειλέτη προς τον δήμο (ή νπδδ του) που έχει βεβαιώσει την οφειλή (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 36/23334/06.06.2014)
Ποσά που έχουν καταβληθεί μέχρι την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται. (άρθρο 51 παρ.12 του Ν.4257/2014)

1. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009
Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του ν. 3801/2009. Ο οφειλέτης θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση το αργότερο έως τις 30.11.2014.
2.Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010
Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:
α)Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
β)Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ.
γ)Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσειςμε απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
δ)Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσειςμε απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
ε)Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσειςμε απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
Προθεσμία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και υποβολής αντίστοιχων διακαιολογητικών μέχρι 30-11-2014
Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός (3) ημερών από την ημέρα υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπόμενης της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
Η καταβολή των τελών παρεπιδημούντων και του τέλους ακαθάριστων εσόδων γίνεται μέσα στην προθεσμία απόδοσης του ΦΠΑ. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλονται:
Α. Προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής 1{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} για κάθε μήνα καθυστέρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ. 356/74
Β. Πρόστιμο 2{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} για κάθε μήνα καθυστέρησης, σύμφωνα με το Ν΄. 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α’ ).

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window