Σύμφωνα με την 72/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του πρώην ΝΠΔΔ Θέρμης ΚΕΚΟΠΡΟ, η οποία είναι σε ισχύ, καθορίστηκε η μηνιαία οικονομική εισφοράς (τροφεία)  των ωφελουμένων γονέων εκτός συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων των οποίων τα παιδιά φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, ως εξής 

Α. Για  τους δημότες και τους κατοίκους Θέρμης

 • Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από μηδέν  έως 6000 Δωρεάν 
 • Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από   6.001 € έως 10.000 € σε   50 €
 • Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 10.001 € έως 15.000 € σε   80 €
 • Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 15.001 € έως 20.000 € σε 110 €
 • Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 20.001 € έως 25.000 € σε 130 €
 • Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 25.001 € έως 30.000 € σε 150 €
 • Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 30.001 € έως 35.000 € σε 170 €
 • Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 35.001 € έως 40.000 € σε 200 €
 • Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 40.001 € έως 50.000 € σε 220 €
 • Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα πάνω  από 50.001 € σε 250 €

Όσοι δημότες/κάτοικοι αιτηθούν αποδεδειγμένα τη χρηματοδότησή τους από το ΕΣΠΑ και έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 € να γίνει δεκτή δωρεάν η φιλοξενία των βρεφών/νηπίων τους στους Παιδικούς Σταθμούς με την προϋπόθεση απόρριψης της αίτησής τους για χρηματοδότηση.

Όσοι δημότες/κάτοικοι δεν έχουν αποδεδειγμένα δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 € να γίνει δεκτή δωρεάν η φιλοξενία των βρεφών/νηπίων τους στους Παιδικούς Σταθμούς

Η κλίμακα της οικονομικής εισφοράς των γονέων/κηδεμόνων καθορίζεται από το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από τα στοιχεία της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του προηγούμενου φορολογικού έτους.

Το ύψος των εκπτώσεων καθορίζεται ως εξής

 • Γονείς που δύο παιδιά τους φοιτούν στους σταθμούς,  έχουν έκπτωση 20%.
 • Τρίτεκνοι γονείς με εισόδημα έως 25.000 € έχουν έκπτωση 30%.
 • Πολύτεκνοι γονείς με εισόδημα έως 35.000 € απαλλάσσονται της καταβολής τροφείων. Με εισόδημα πάνω από 35.000€, έχουν έκπτωση 30%. Για κάθε παιδί  πλέον των τεσσάρων το όριο του εισοδήματος θα αυξάνεται  κατά 10%.
 • Απαλλάσσονται της καταβολής των τροφείων, εφόσον υπάρχει στην οικογένεια άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% και με την προϋπόθεση  να υπάρχει σχετική βεβαίωση Πρωτοβάθμιας υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να ανέρχεται συνολικά μέχρι 18.000,00€.
 • Οι μονογονεϊκές οικογένειες  με εισόδημα μέχρι 18.000€ απαλλάσσονται της καταβολής των τροφείων.
 • Οι γονείς που ο πατέρας είναι στρατιώτης και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται συνολικά στις 18.000€, απαλλάσσονται της καταβολής των τροφείων.
 • Αν οι οικογένειες εμπίπτουν σε δύο ή περισσότερες κατηγορίες, υπολογίζεται η κατηγορία με τη μεγαλύτερη ελάφρυνση.

Για να ισχύσουν τα ανωτέρω, απαραίτητη προϋπόθεση, είναι οι ωφελούμενοι ή να μη δικαιούνται συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή να έχουν κάνει αίτηση και να έχουν απορριφθεί.

Η κλίμακα της οικονομικής εισφοράς των γονέων/κηδεμόνων καθορίζεται από το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από τα στοιχεία της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του προηγούμενου φορολογικού έτους.

Σε περίπτωση μη εξόφλησης οφειλών του προηγούμενου έτους, δε γίνεται εγγραφή.

Β.  Για ΜΗ δημότες και κατοίκους Θέρμης

Γονείς οι οποίοι δεν είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Θέρμης, ανεξαρτήτου ειδικής κατηγορίας, η κλίμακα μηνιαίων τροφείων, είναι ενιαία, ύψους 250 € και σε περίπτωση που φιλοξενούνται δύο ή περισσότερα παιδιά της ίδιας οικογένειας  έχουν έκπτωση 20%.

Περιπτώσεις  που δεν έχουν συμπεριληφθεί στις παραπάνω ελαφρύνσεις,  θα εξετάζονται μεμονωμένα από το Διοικητικό Συμβουλίου, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Γ. Τρόπος επιλογής αιτήσεων

Κατ’ επιλογήν προηγούνται:

 1. Οι αιτήσεις των οικογενειών που είναι Δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Θέρμης, ή εργαζόμενοι στο Δήμο Θέρμης

              α. Των εργαζόμενων μητέρων που τα παιδιά τους φοιτούσαν και το προηγούμενο έτος

              β. Των εργαζόμενων μητέρων με  νέα αίτηση

              γ. Των άνεργων μητέρων που τα παιδιά τους φοιτούσαν το προηγούμενο έτος

              δ. Των άνεργων μητέρων με νέα αίτηση

 1. Οι αιτήσεις ετεροδημοτών και κατοίκων άλλων δήμων

Εκπρόθεσμες αιτήσεις θα εξυπηρετηθούν μόνο εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις.      

Ε. Τρόπος  καταβολής τροφείων

 

 • Το μηνιαίο ποσό της οικονομικής εισφοράς (τροφεία), θα καταβάλλεται το πρώτο 10ήμερο του επόμενου μήνα φιλοξενίας του παιδιού,  στην Τράπεζα που τηρεί   λογαριασμό το Νομικό Πρόσωπο.
 • Η εξόφληση όλων των τροφείων δεν πρέπει να ξεπερνά τις 10 Ιουλίου. Ο μήνας Ιούλιος θα εξοφληθεί μαζί με τον  μήνα Ιούνιο.
 • Η εγγραφή στους παιδικούς σταθμούς γίνεται μόνο εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές από το προηγούμενο έτος.
 • Πέραν των δύο μηνών οφειλές είναι αιτία διαγραφής.
 • Με τη λήξη του σχολικού οικονομικού έτους βεβαιώνονται οι οφειλές στην εφορία από το ταμείο του Δήμου.

Comments are closed.

Close Search Window