Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β’) σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’), ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και το/τα οικείο/α Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Ποιότητας Ζωής και τα Συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης KYA και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφερείας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr/ Για τον πολίτη-Δικαιολογητικά Υπηρεσιών-Περιφερειακό Συμβούλιο και Μητροπολιτική Επιτροπή), επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το με αρ. πρωτ. οικ. 174408/13-08-2014 έγγραφο του Υ.Π.Ε.Κ.Α/ΕΥΠΕ- Τμήμα Α’ στις 29-08-2014 και αφορά το τμήμα Χορτιάτη  Χορτιάτη-Ν.Ραιδεστού του Εξωτερικού Οδικού Δακτυλίου Θεσσαλονίκης. Το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α1, ομάδα 1η με α/α 01.

• Φορέας υλοποίησης του έργου : ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
• Ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 14-10-2014 και ημερομηνία λήξης αυτής η 16-12-2014.
• Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησης τους ορίζεται η 14-10-2014 και ημερομηνία λήξης αυτής η 02-12-2014.
• Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή είναι το Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΕΥΠΕ-Τμήμα Α’-τηλ.:210 6417960)
• Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού (Μοναστηρίου 12, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313-325 550) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στη ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ.(www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση -Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων- Δημοσιοποιήσεις Μητροπολιτικής Επιτροπής).


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window