Ανακοινώσεις, Διαβούλευση, Ενημέρωση|

Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β’) σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’), ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και το/τα οικείο/α Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Ποιότητας Ζωής και τα Συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης KYA και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφερείας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr/ Για τον πολίτη-Δικαιολογητικά Υπηρεσιών-Περιφερειακό Συμβούλιο και Μητροπολιτική Επιτροπή), επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το με αρ. πρωτ.460/24-01-2017 έγγραφο του Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και αφορά τη δραστηριότητα “Μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ” της εταιρίας “Μαρκούδης Ε.Π.Ε” στα αγροτ. 7 και 8 Ν.Ρυσίου, Δ.Θέρμης, Μ.Ε.Θεσ/νίκης, Π.Κ.Μ.

Το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α2, ομάδα 9η με α/α 224 και ομάδα 4η με α/α 16.
> Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η εταιρία “Μαρκούδης Ε.Π.Ε”
> Ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 10-02-2017 και ημερομηνία λήξης αυτής η 31-03-2017.
> Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησης τους ορίζεται η 10-02-2017 και ημερομηνία λήξης αυτής η 31-03-2017.
> Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή είναι η Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ., τηλ.:2313 309262).
> Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι η Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θεσ/νίκης (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσ/νίκη, τηλ.:2313 325 589) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Ανακοινώσεις, Διαβούλευση, Ενημέρωση|

Ανακοίνωση


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο