Ανακοινώσεις|

Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β’) σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’), ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και το/τα οικείο/α Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Ποιότητας Ζωής και τα Συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης KYA και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφερείας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr/ Για τον πολίτη-Δικαιολογητικά Υπηρεσιών-Περιφερειακό Συμβούλιο και Μητροπολιτική Επιτροπή), επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το με αρ. πρωτ. οικ. 172034/10-04-2014 έγγραφο του Υ.Π.Ε.Κ.Α,/ΕΥΠΕ – Τμήμα Α’ στις 12-06-2014 και αφορά το έργο «Αναβάθμιση-διαπλάτυνσηη Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών από Α/Κ Κ12 έως Α/Κ Θέρμης (τμήμα 58.1.1 της Εγνατίας Οδού)». Το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α1, ομάδα 1Π με α/α 01.
> Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
> Ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 13-06-2014 και ημερομηνία λήξης αυτής η 14-08-2014.
> Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησης τους ορίζεται η 13-06-2014 και ημερομηνία λήξης αυτής η 31-07-2014.
> Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή είναι το Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΕΥΠΕ – Τμήμα Α’ – Τηλ.: 210 -6417960).
> Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού (Μοναστηρίου 12, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313-325 550) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window