Ανακοινώσεις, Γραφείο Απασχόλησης - Αγγελίες Εργασίας|

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΚΕΚ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κ.Ε.Κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας πρόκειται να υλοποιήσει τα παρακάτω προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης:

Α/Α  ΠΡΟΓ/ΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤ/ΜΕΝΩΝ

Εκπαιδευτικό Επίπεδο Καταρτιζομένων

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

8, 9 & 10

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ»

20 άτομα/τμήμα κατάρτισης

υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

100

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013- ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 Η συνολική διάρκεια του κάθε προγράμματος θα είναι 100 ώρες, όπου το 30{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} θα είναι κατάρτιση με φυσική παρουσία, που αντιστοιχεί σε 30 ώρες «πρόσωπο με πρόσωπο» διδασκαλία σεμιναριακού τύπου και το 70{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} τηλε-κατάρτιση, που αντιστοιχεί σε 70 ώρες τηλε-κατάρτιση (εκπαίδευση από απόσταση μέσω Διαδικτύου, χωρίς παρουσία εκπαιδευτή).

 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι να έχουν τα παρακάτω προσόντα:

  • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, με εκπαιδευτικό επίπεδο (υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)
  • Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ εγγεγραμμένοι σε επιμελητήρια ή σε επαγγελματικές ενώσεις με κριτήριο α) το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους, β)τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος
  • Άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων, τηρουμένης της ανωτέρως προϋπόθεσης (μέχρι 15{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} του αριθμού των καταρτιζομένων)
  • Κάτοικοι Ν. Θεσσαλονίκης
  • Ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας
  • Να μην έχουν παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ

 Με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, οι άνεργοι, που θα συμμετάχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 2,00€ ανά ώρα κατάρτισης, και 3,00€ ανά ώρα κατάρτισης για τους ανέργους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

 Δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής:

1.    Επικυρωμένο Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ

2.    Επικυρωμένο Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών και λοιπά δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα αναφερθέντα στην αίτηση (π.χ Πιστοποιητικά Ξένων Γλωσσών, Γνώσεων Η/Υ, Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, Βεβαιώσεις Παρακολούθησης Προγραμμάτων Κατάρτισης κ.λπ.)

3.    Επικυρωμένο Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας

4.    Έντυπο υπόδειξης ανέργων από ΟΑΕΔ (παραπεμπτικό)

5.    Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Φορολογικής Δήλωσης του οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα του 2011) ή Υπεύθυνη Δήλωση μη υποβολής Φορολογικής Δήλωσης

6.    Φωτοτυπία επίσημου εγγράφου όπου αναφέρεται ο ΑΜ ΙΚΑ και το ΑΜΚΑ του καταρτιζόμενου

7.    Πρόσφατη φωτογραφία

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία του ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.

 

Πληροφορίες:

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ –Οικονόμου 5, 546 27, Θεσσαλονίκη, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310552670 -1

     Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window