Ανακοινώσεις|

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι με την αριθμ.420/16313/7-2-2013 απόφαση του γενικού γραμματέα του Υπ. Aγρoτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Κατανομή εποχιακού προσωπικού τομέα Κτηνιατρικής – Πρόγραμμα εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας”, καθώς και την αριθμ. πρωτ:78340/25Ο9/12.3.2Ο13 ανακοίνωση πρόσληψης ΣΟΧ 1/2013 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/94 (όπως ισχύει), προτίθεται να προσλάβει προσωπικό τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέχρι οκτώ (8) μήνες, νια την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας και οι υποψήφιοι των παρακάτω ειδικοτήτων μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει σε δέκα μέρες από την επομένη της δημοσιοποίησης της παρούσας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Ειδικότητα: Π.Ε. Κτηνιάτρων (Κωδικός θέσης 120 -122) Κτηνιατρικά Κέντρα Βασιλικών και Λαγκαδικίων
Αριθμός ατόμων 2

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κτηνίατρου.

Ειδικότητα: Τ.Ε. Ζωικής Παραγωγής (Κωδικός Θέσης 121 -123) στο Κτηνιατρικό Κέντρο Βασιλικών και Σοχού.
Αριθμός ατόμων 2

1) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στη Δ/νση Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης Αιγαίου – Σολωμού 1 στα Τηλ. 478310, 319, 321.


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window