Σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 50 παρ. 3 Ν.1566/1985 και το άρθρο 2 υπ’ αριθ. απόφαση Υπ.Ε.Π.Θ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1987 τεύχος Β’).

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Εισηγείται στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση Σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των Σχολικών κτηρίων, την επισκευή και συντήρηση τους, καθώς και το έργο των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.
2. Προτείνει στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τα Σχολικά κτήρια που δεν χρησιμοποιούνται για στέγαση δημοσίων Σχολείων, τη χρήση τους για άλλες ανάγκες κοινής ωφέλειας.
3. Γνωμοδοτεί στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο για την συστέγαση δημόσιων Σχολείων στο ίδιο διδακτήριο, την αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε Σχολείο, την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας κάθε συστεγαζόμενου Σχολείου.
4. Συντάσσει, με βάση τις προτάσεις των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πρόταση προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για τις λειτουργικές ανάγκες των Σχολικών μονάδων της περιοχής του Δήμου Θέρμης.
5. Γνωμοδοτεί στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα θέματα που αφορούν τον διοικητικό ή τον διαχειριστικό έλεγχο των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
6. Εισηγείται στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου θέματα που αφορούν την εκτέλεση Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Θέρμης, στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με το Ν.3879/2010 (ΦΕΚ Α΄163) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
7. Προτείνει στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου θέματα που αφορούν την αξιοποίηση ακινήτων του Δήμου ή τρίτων για την ανέγερση διδακτηρίων, την επιλογή οικοπέδων μετά κτηρίων κατάλληλων να χαρακτηρισθούν ως διδακτήρια, την απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, την ανέγερση σχολικών κτηρίων, την μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων.
8. Εισηγείται στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου για την διάθεση λειτουργούντος διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, περιλαμβανομένης της οργάνωσης συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης της οικείας Σχολικής Επιτροπής ή του οικείου Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας.
9. Γνωμοδοτεί στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου για τα θέματα μεταφοράς των μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών και λυκείων.
10. Εισηγείται και προτείνει στον Δήμο θέματα που αφορούν την καλύτερη εποπτεία και τον έλεγχο των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.
11. Γνωμοδοτεί στα αρμόδια όργανα του Δήμου επί θεμάτων που αφορούν στην επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους, κατά την παρ. 4, εδάφιο 26 του άρθρου 94 Ν.3852/2010.
12. Προτείνει στα αρμόδια όργανα του Δήμου για την διακοπή μαθημάτων, λόγω επιδημικής νόσου ή άλλων έκτακτων συνθηκών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλεξάνδρειας, κατά την παρ. 4, εδάφιο 27 του άρθρου 94 Ν.3852/2010.

Με την υπ’ αριθμ.3582/41368/7-10-2019 απόφαση ∆ηµάρχου Θέρµης με θέμα : «Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής παιδείας», συγκροτείται η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την παρακολούθηση του έργου των σχολικών επιτροπών και αποτελείται από :

1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο Αποστόλου Στυλιανό, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κο. Λιάντα ∆ηµήτριο
2. Τον κο. Ευθυµίου Αλέξανδρο ,∆ιευθυντή του ∆ηµοτικού Σχολείου Ν.Ρυσίου ως εκπρόσωπο της
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε αναπληρωτή του την κα. Κοταλακίδου Μαρία ∆ιευθύντρια του 1ου
∆ηµοτικού Σχολείου Πλαγιαρίου
3. Τον κ. Σαρρή Βασίλειο, ∆/ντη του 2ου Γ.Ε.Λ. Θέρµης ως εκπρόσωπο της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
µε αναπληρωτή του, τον κο. Γούτα Θεόδωρο.
4. Τον κο Γριτζά Γεώργιο ως εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων και Κηδεµόνων ∆ήµου Θέρµης µε
αναπληρωτή του τον κο. Ντοσίδη ∆ηµήτριο.
5. Την κα. Βασιλειάδου ∆έσποινα του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Θέρµης, ως εκπρόσωπο του Συλλόγου
∆ασκάλων και Νηπιαγωγών Υπαίθρου Ν. Θεσσαλονίκης, αναπληρούµενη από τον κο Γαβριηλίδη
∆ηµήτρη .
6. Την κα. Κυριακίδου Σοφία ως εκπρόσωπο της Β’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης.
7. Αµανατίδου Μαρία ως εκπρόσωπο από την Ένωση Επαγγελµατιών Εµπόρων Θέρµης µε αναπληρωτή
της τον κο. Τάτση Κωνσταντίνο
8. Την κα. Ιοαρδανίδου Μαρία ως εκπρόσωπο από την Ένωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος µε
αναπληρωτή της τον κο. Καζίλη Γεώργιο.

Γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Θέρμης Ραμπίδου Μελπομένη , κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, αναπληρούμενη από την υπάλληλο Κακάνη Ελισσάβετ.

Επιπροσθέτως, με την υπ. αριθμ.  424/2019 απόφαση Δ.Σ. συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Α΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής με τα εξής μέλη:

1. Την ∆ηµοτική Σύµβουλο κ. Κούτρη Ευαγγελία, ως Πρόεδρο,
2. Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Λιάντα ∆ηµήτριο, µε αναπληρωτή τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ.
Σαµαρά Σωκράτη
3. Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Αποστόλου Στυλιανό, µε αναπληρωτή τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο
κ. Μωραϊτη Αργύριο
4. Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Κουγιουµτζίδη Κωνσταντίνο , µε αναπληρωτή τον ∆ηµοτικό
Σύµβουλο κ. Σπυρίδων Γαντά
5. Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Φωτιάδη Σάββα, µε αναπληρώτριά του την ∆ηµοτική
Σύµβουλο Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη (Μαριάννα)
6. Την κάτοικο- δηµότισσα κ. Γκόλνα Αναστασία µε αναπληρώτρια την κάτοικο- δηµότισσα
κ. Μπαρµπαγιάννου Ιωάννα
7. Τον κάτοικο- δηµότη κ. Ταβουλάρη Αθανάσιο µε αναπληρωτή τον κάτοικο- δηµότη
Κοντοπίδη Πολυχρόνη
8. Την κάτοικο- δηµότισσα κ. Βουτσά Μαρία-Ελένη µε αναπληρώτρια την κάτοικοδηµότισσα κ. Συντάκη Ελένη
9. Την κάτοικο- δηµότισσα κ. Μπαξεβάνη Μαργαρίτα µε αναπληρώτρια την κάτοικοδηµότισσα κ. Πουράνη-Φίλιου Αικατερίνη
10. Την κάτοικο- δηµότισσα κ. Στογιάννη Αθηνά µε αναπληρώτρια την κάτοικο- δηµότισσα
κ. Κώνστα Μαρία
11. Τον κατοικο- δηµότη κ. Γαβριηλίδη ∆ηµήτριο µε αναπληρώτριά του την κατοικο –δηµότη
κ. Σκοπελίτη Ειρήνη
12. Τον Δ/ντη 1ου Δ.Σ. Θέρμης κ. Μαρίνο Γεώργιο με αναπληρωτή του, τον Δ/ντη του 2ου
Δ.Σ. Τριλοφου Ζδράλη Ευάγγελο
13. Την Δ/ντρια του 4ου ΔΣ Θέρμης κα Αξαρλή Γλυκερία με αναπληρωτή, της τον Δ/ντη
του 2ου ΔΣ Καρδίας κ. Μυλωνά Χρήστο
14. Τον Προϊστ. 1ου Νηπ. Τριαδίου Μπακάλη Ευαγγελή με αναπληρωτή της τον Προϊστ.
Νηπ. Αγίου Αντωνίου κ. Γρηγοριάδη Γρηγόριο
15. Τον εκπρόσωπο της ένωσης Συλλόγων γονέων µαθητών-µαθητριών, κ. Ζουλφάκο
∆ηµήτριο, µε αναπληρώτριά του την Ζαλαβρά-Αµοιρίδου Αθανασία

Στη συνέχεια με την υπ.αριθμ. 425/2019 απόφαση Δ.Σ. συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Β΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής με τα εξής μέλη:

1. Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Λιάντα ∆ηµήτριο, ως Πρόεδρο
2. Την ∆ηµοτική Σύµβουλο κ. Κούτρη Ευαγγελία, µε αναπληρώτρια την ∆ηµοτικό
Σύµβουλο κ. Χατζηδηµητρίου Φανή
3. Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Αποστόλου Στυλιανό, µε αναπληρωτή τον ∆ηµοτικό
Σύµβουλο κ. Μωραϊτη Αργύριο
4. Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Σαµαρά Σωκράτη, µε αναπληρωτή τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο
κ. Κουγιουµτζίδη Κωνσταντίνο
5. Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ.Φάσσα Χρήστο µε αναπληρωτή τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο
κ. Καρκατζούνη Θεοφάνη (Φάνη)
6. Την κάτοικο-δηµότισσα κ. Συντάκη Ελένη µε αναπληρωτή τον κάτοικο-δηµότη κ.
Ισδρά Ανέστη
7. Τον κάτοικο-δηµότη κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη µε αναπληρώτρια την κάτοικοδηµότισσα Σαριγιαννίδου Μαρίνα
8. Την κάτοικο-δηµότισσα κ Καραµανώλη Αργυρή µε αναπληρώτρια την κάτοικοδηµότισσα κ. Τζιβάνογλου Μαρία
9. Τον κάτοικο-δηµότη κ. Μεταλλούλη Αχιλλέα µε αναπληρώτρια την κάτοικο-δηµότισσα
κ. Χρόντσιου Μαρία
10. Τον κάτοικο-δηµότη κ. Περήφανο Κωνσταντίνο µε αναπληρώτρια την κάτοικοδηµότισσα κ. Ανδρέου Μαρία
11. Τον κάτοικο-δηµότη κ. Σανδάλη ∆ηµήτριο µε αναπληρώτρια του την κάτοικοδηµότισσα κ. Χρίστογλου Μαλαµατίνα
12. Τον ∆/ντη του 1ου Γυµνασίου Θέρµης κ. Κυρίτση Γεώργιο µε αναπληρωτή του τον
∆/ντη του ΕΠΑΛ Βασιλικών κ. Γαλίτη Παντελή
13. Τον ∆/ντη του 2ου ΓΕΛ Μίκρας κ. Κωνσταντινίδη Νικόλαο µε αναπληρωτή του τον
∆/ντη του 1ου Γυµνασίου Βασιλικών κ. Ζαλακώστα Αχιλλέα
14. Την εκπρόσωπο της ένωσης Συλλόγων γονέων µαθητών- µαθητριών κα.
Χατζηνούσκα Άννα, µε αναπληρώτριά της την κα. Χαλκιά Παναγιώτα
15. Τον εκπρόσωπο των µαθητικών κοινοτήτων Πλάκα Χρήστο, µε αναπληρωτή του τον
τον Χάλασα Φίλιππο

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window