Αγία Παρασκευή|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

                                                                        

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜΟ 4ον/10-12-2012  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

13/2012         

ΘΕΜΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Στην Αγία Παρασκευή, στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 10η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 μ.μ., το  Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:47379/οικ/3-12-2012 έγγραφη Πρόσκληση της Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  88 παρ. 2 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α 87/7-6-2010) και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η κ.Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. ΤΣΙΟΥΒΑΚΑ ΜΑΙΡΗ                                                            ΟΥΔΕΙΣ
  2. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  3. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε  η ορισθείσα Δημοτική υπάλληλος  του Δήμου Θέρμης, Σαραφιανού Ειρήνη.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία των μελών,  η Πρόεδρος έλαβε το λόγο και  εισηγήθηκε   να συμπεριληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Θέρμης α) η ηλεκτροδότηση της νέας αρδευτικής γεώτρησης στη περιοχή Βρέζια , β) η επίστρωση αγροτικών δρόμων και παράδρομων στη περιοχή Μανέτα με αδρανή υλικά λόγω έλλειψης πρόσβασης των δημοτών από αυτούς στο κεντρικό δρόμο , γ) Αξιοποίηση της παλαιάς δεξαμενής.Απαιτείται φωτισμός, καθαρισμός του δασυλίου και κλάδεμα δέντρων, δ) Πρόσθεση αίθουσας στο Νηπιαγωγείο, ε) Πλακόστρωση του κεντρικού δρόμου του χωριού και ζήτησε από τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά .

Τα μέλη και μετά από διαλογική συζήτηση

 

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  ΟΜΟΦΩΝΑ

να συμπεριληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Θέρμης α) η ηλεκτροδότηση της νέας αρδευτικής γεώτρησης στη περιοχή Βρέζια , β) η επίστρωση αγροτικών δρόμων και παράδρομων στη περιοχή Μανέτα με αδρανή υλικά λόγω έλλειψης πρόσβασης των δημοτών από αυτούς στο κεντρικό δρόμο , γ) Αξιοποίηση της παλαιάς δεξαμενής.Απαιτείται φωτισμός, καθαρισμός του δασυλίου και κλάδεμα δέντρων, δ) Πρόσθεση αίθουσας στο Νηπιαγωγείο, ε) Πλακόστρωση του κεντρικού δρόμου του χωριού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2012.

 

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα

 

 

H Πρόεδρος του Τ.Σ.

 

 

 

ΤΣΙΟΥΒΑΚΑ ΜΑΙΡΗ

 

 

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window