Αγία Παρασκευή, Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

                          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜΟ  10ον/8-10-2013  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

13/2013            

 ΘΕΜΑ                                                   

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΄Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Στην Αγία Παρασκευή, στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 8η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 μ.μ., το  Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:41285/οικ/3-10-2013 έγγραφη Πρόσκληση της Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  88 παρ. 2 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α 87/7-6-2010) και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η κ.Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. ΤΣΙΟΥΒΑΚΑ ΜΑΙΡΗ                                                         ΟΥΔΕΙΣ
  2. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  3. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε  η ορισθείσα Δημοτική υπάλληλος  του Δήμου Θέρμης , Σαραφιανού Ειρήνη.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία των μελών,  η Πρόεδρος έλαβε το λόγο , ενημέρωσε το Τοπικό Συμβούλιο σχετικά με το υπ. αρ. πρωτ. 34598/2-9-2013 έγγραφο του Δήμου Θέρμης, σύμφωνα με το οποίο ζητείται το Τοπικό συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά με καθορισμό νέων θέσεων υπάιθριου εμπορίου ή κατάργηση παλαιών Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής και  εισηγήθηκε ότι την έγκριση μίας(1) θέσης άσκησης υπάιθριου στάσιμου εμπόριου στη βορειοδυτική είσοδο του χωριού σε κοινόχρηση έκταση στη θέση Μπάρα Αγίας Παρασκευής και ζήτησε από τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά .

Τα μέλη και μετά από διαλογική συζήτηση

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 την έγκριση μίας(1) θέσης άσκησης υπάιθριου στάσιμου εμπόριου στη βορειοδυτική είσοδο του χωριού σε κοινόχρηση έκταση στη θέση Μπάρα Αγίας Παρασκευής

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2013.

 Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα

 

H Πρόεδρος του Τ.Σ.

 

ΤΣΙΟΥΒΑΚΑ ΜΑΙΡΗ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window