Ανακοινώσεις|

Ο Δήμος Θέρμης γνωστοποιεί  οτι το  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ανακοίνωσε τους πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 5.202Β/1/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης “Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα”, που αφορούν στον Δήμο Θέρμης και τα νομικά του πρόσωπα (ΔΕΥΑΘ – ΔΕΠΠΑΘ).

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ:

Οι πίνακες που αναρτήθηκαν και τους οποίους μπορείτε να βρείτε αναρτημένους και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θέρμης είναι οι εξής:

 1.    Αλφαβητικός πίνακας αποκλειομένων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού. Στον πίνακα των απορριπτέων βρίσκονται: α) όσοι απορρίφθηκαν από το διαγωνισμό λόγω π.χ. μη  προσκόμισης έγκυρης κάρτας ανεργίας ή βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ και β) όσοι απορρίφθηκαν για θέσεις εργασίας (κωδικούς)  που δεν πληρούσαν τα κριτήρια σύμφωνα με την πρόσκληση. Για τις θέσεις εργασίας που διέθεταν τα απαραίτητα προσόντα συμμετείχαν κανονικά στο διαγωνισμό και η μοριοδότηση τους παρουσιάζεται αναλυτικά στον  κύριο πίνακα κατάταξης.

2.    Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ. Στον πίνακα κατάταξης εμφανίζονται τα αναλυτικά μόρια ανά κριτήριο, καθώς και το σύνολο των μορίων τους και οι επιδιωκόμενες θέσεις κατά σειρά προτίμησης, χωρίς το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, αλλά με αναγραφή μόνο του ΑΜΚΑ.

3.    Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο. Ο πίνακας κατάταξης με τα αναλυτικά μόρια ανά κριτήριο, καθώς και το σύνολο των μορίων τους και τις επιδιωκόμενες θέσεις κατά σειρά προτίμησης, χωρίς ονοματεπώνυμο του υποψηφίου αλλά με αναγραφή μόνο του οικείου ΑΜΚΑ, κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία.

4.    Πίνακας προσληπτέων κατ’ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης. Ο πίνακας είναι προσωρινός και θα οριστικοποιηθεί μετά τη δήλωση αποδοχής των θέσεων εργασίας από τους προσληπτέους, καθώς και μετά από το αποτέλεσμα της εξέτασης των τυχόν ενστάσεων από το ΑΣΕΠ.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Κατά των πινάκων κατάταξης επιτρέπεται στους υποψηφίους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Επομένως, οι ωφελούμενοι μπορούν από την Πέμπτη 15/11/2012 έως και τη Δευτέρα 19/11/2012 να καταθέσουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων. Η ένσταση κατατίθεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και όχι στα γραφεία του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ή στον Δήμο Θέρμης.

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 Οι προσληπτέοι οφείλουν εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δηλαδή έως και την 23η/11/1012, να προσκομίσουν αυτοπροσώπως τα εξής δικαιολογητικά:

 1. το έντυπο αποδοχής θέσης  με το οποίο  αποδέχονται εγγράφως τη θέση εργασίας   (Υπόδειγμα 1),

 2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν εργάζονται, δε συμμετέχουν σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και ότι η κάρτα ανεργίας τους είναι σε ισχύ (Υπόδειγμα 2),

 3. Φωτοτυπία επίσημου εγγράφου όπου φαίνεται ο Α.Μ. ΙΚΑ (π.χ. βιβλιάριο υγείας, κάρτα ανεργίας κ.ά.), καθώς και

4. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού της Εμπορικής Τράπεζας (οι προσληπτέοι, εάν δεν έχουν, θα πρέπει να ανοίξουν λογαριασμό στην Εμπορική Τράπεζα)

 Οι προσληπτέοι μπορούν να προσκομίσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά στα γραφεία του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Θεσσαλονίκης, Αισώπου 24 & Προμηθέως, ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00 – 14:00,  και εναλλακτικά στο γραφείο ενημερώσης ανέργων του Δήμου Θέρμης,  Ταβάκη 28 Θέρμη,  τηλ:   2310  466639.

Στις περιπτώσεις μη εμφάνισης του υποψηφίου, ενημερώνεται ο επιλαχών, ότι εάν δεν προσέλθει εντός 5 ημερολογιακών ημερών θα προχωρήσει η διαδικασία διαγραφής και αντικατάστασής του. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των 5 ημερών εκδίδεται ο οριστικός πίνακας προσληπτέων και υπογράφονται οι συμβάσεις εργασίας.  Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει ελέγχου νομιμότητας ή κατ’ ένσταση ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π. που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, έχει ως συνέπεια  να απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

 Οι ωφελούμενοι που προσλαμβάνονται κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π. απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. Υπενθυμίζεται και πάλι, ότι κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Πίνακας ανάρτησης

Αλφαβητικός πίνακας οφελουμένων

Αλφαβητικός πίνακας απορριπτέων

Πίνακας κατάταξης κατα ΑΜΚΑ

Πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα βαθμολογία

Οδηγίες προς οφελούμενους

Υπόδειγμα 1 – Έντυπο Αποδοχής Υπόλοιπο Θεσσαλονίκη

Υπόδειγμα 2 – Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής

Υπόδειγμα 3 – Έντυπο Ένστασης Υπόλοιπο Θεσσαλονίκης


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window